Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2008 / 56 2 No.’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği İle; 1 No.’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin Bazı Bölümleri Değiştirilmiştir. (21.4.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 55 Transfer Fiyatlandırılması Hakkında Yayınlanan 2 No.’lu Genel Tebliğ İle; “Transfer Fiyatlandırılması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form”un 2007 Hesap Dönemine Münhasıran En Geç 14 Ağustos 2008 Tarihine Kadar Vergi Dairesine Verilebileceği Açıklandı. (18.4.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 54 2008 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Enflasyon Düzeltmesi Yapılmayacaktır. (Kuyumcular Hariç) (15.4.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 53 Kambiyo Muamelelerinde, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (Gider Vergisi) Oranı 1 Mayıs 2008 Tarihinden İtibaren Uygulanmak Üzere Sıfır Olarak Belirlendi. (15.4.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 52 Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Kararda Değişiklik Yapan 2008/13490 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete’de Yayınlandı. (15.4.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 51 Hızlandırılmış Katma Değer Vergisi İade Sistemi (HİS) ile İlgili 109 Seri No.’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Yayınlandı. (11.4.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 50 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (2008/13426) (7.4.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 49 Motorlu Taşıtlarda, Vergilendirmeye Esas Teşkil Edecek Toplam Azami Ağırlığın Tespit Edilmesine İlişkin Genel Yazı Yayınlandı. (7.4.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 48 Serbest Bölgelerdeki Alıcılara, Tüketilmek ve Kullanılmak Amacı İle Yapılan İhracatın, KDV İhracat İstisnasından Yararlanması İçin “Gümrük Beyannamesi” Yerine “ Serbest Bölge İşlem Formu” Tevsik Edici Belge Olarak Kabul Edildi. (3.4.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 47 Türkiye’de Açılan Banka Temsilcilikerinin Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esasları Belirleyen Tebliğ Yayınlandı. (2.4.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 46 5736 Sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü İle Tahsili Hakkında Kanunun 1 nci Maddesine İlişkin Başvuru Süresi 30.04.2008 Tarihine Kadar Uzatıldı. (27.3.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 45 Uzlaşma Yolu İle Taksitlendirilecek Olan ve 5736 Sayılı Kanunun 2 nci Maddesinde Yer Alan Ecrimisil Alacakları Hakkında 318 Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği Yayınlandı. (26.3.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 44 Halka Açık Şirketlere “ Transfer Fiyatlarında” Değerleme Yapma Zorunluluğu Getirildi. (24.3.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 43 Gerçek Kişi Bireysel Yatırımcılar Tarafından Beyan Edilmesi Gereken Menkul Sermaye Gelirleri (14.3.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 42 Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında 5746 Sayılı Kanun, 1 Nisan 2008 – 31 Aralık 2023 Döneminde Uygulanmak Üzere Resmi Gazetede Yayınlandı. (14.3.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 41 2007 Yılında Tamamlanan ve Beyanı Gereken İnşaat ve Onarma İşlemleri İle İlgili Olarak Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Verme Süresi 67 No.lu Gelir Vergisi Sirküleri İle 25 Mart 2008 Tarihine Uzatıldı. (10.3.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 40 01.01.2004 – 31.12.2007 Dönemine İlişkin Olarak Mükellefler Adına İlave Motorlu Taşıt Vergisi Tahakkuklarına Ait Gecikme Zamlarının İadesi veya Tahsilinden Vazgeçilmesi Hakkında 5736 Sayılı Kanuna Ait 3 Sıra No.lu Genel Tebliğ Yayınlandı. (10.3.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 39 5736 Sayılı Kanuna İlişkin 2 Sıra No.lu Genel Tebliğ Yayınlanarak Adli Personelin Ücretlerinden 15.05.2004 – 15.07.2006 Döneminde Tevkif Edilen Vergilerinin İade Prosedürü Açıklanmıştır. (7.3.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 38 5736 Sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü İle Tahsili Hakkında Kanuna İlişkin 1 Sıra No.lu Genel Tebliğ Resmi Gazete’de Yayınlandı. (7.3.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 37 5736 Sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü İle Tahsili Hakkında Kanun Resmi Gazetede Yayınlandı. (6.3.2008)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...