Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2004 / 76 Ödeme Kaydedici Cihazların (Yazar Kasaların) 1/1/2005 Tarihi İtibariyle Geçilecek Olan Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş Para Birimlerine Göre Ayarlanmasına İlişkin Tebliğ (28.5.2004)
Vergi Sirküleri 2004 / 75 Nisan 2004 Dönemine İlişkin Muhtasar Beyannamede Beyan Edilecek Olan İstihkaktan Kesinti Suretiyle Ödenecek Damga Vergisi Kesintisinin Ödeme Süresi 26 Mayıs 2004 Tarihine Kadar Uzatılmıştır (18.5.2004)
Vergi Sirküleri 2004 / 74 2004 Yılında Yatırım İndirimi İstisnasından Yararlanan Kazançlar Üzerinden Yapılacak %19.8 Oranındaki Gelir Vergisi Stopajının Beyanı, Ödeme Tarihi ve Şekline İlişkin GGM Sirküleri (18.5.2004)
Vergi Sirküleri 2004 / 73 Ticari Kazancın Tespiti Yönünden Özel Hesap Dönemi (12.5.2004)
Vergi Sirküleri 2004 / 72 Yurt İçi ve İhraç Kayıtlı Dövize Endeksli Teslimlerde Aleyhe Oluşan Kur Farklarının KDV’ye Tabi Olduğuna İlişkin GGM Sirküleri (12.5.2004)
Vergi Sirküleri 2004 / 71 Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Kurulan ve Sözleşme İle Öngörülen Süre Kadar İşletilen Tesislerin Bu Süre Sonunda İlgili Kuruma Bedelsiz Devredildiği Durumda KDV Hesaplanmayacağına İlişkin GGM Sirküleri (12.5.2004)
Vergi Sirküleri 2004 / 70 İhraç Edilen Ürünlerin Üretiminde Kullanılmak Üzere İmal Edilen, Faturası Yurt Dışındaki Müşteri Adına Düzenlenen ve Bedeli Yurt Dışından Döviz Olarak Gelen Model Kalıpların İhracat İstisnası Kapsamında Değerlendirilmesi Hakkında Gelirler Genel Müdürlüğü Sirküleri (12.5.2004)
Vergi Sirküleri 2004 / 69 Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 10 uncu Maddesi Hakkında Gelirler Genel Müdürlüğü Sirküleri (11 Sayılı KDV Sirküleri) (12.5.2004)
Vergi Sirküleri 2004 / 68 Enflasyon Düzeltmesinde Kullanılacak Muhasebe Hesapları ve Bunların İşleyişine İlişkin 12 Sıra Nolu Muhasebe Sistemi Genel Tebliği (10.5.2004)
Vergi Sirküleri 2004 / 67 334 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (10.5.2004)
Vergi Sirküleri 2004 / 66 10 Mayıs 2004 Tarihine Kadar Zor Durum Dilekçesi Verenlerin Ocak – Mart 2004 Dönemi İlk Üç Aylık Geçici Vergi Beyannamesini 17 Mayıs 2004 Tarihine Verebilmeleri Yönünde Düzenleme Yapılmıştır (3.5.2004)
Vergi Sirküleri 2004 / 65 31/12/2003 Tarihinden Sonra İktisap Edilen Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerin Amortisman Uygulaması (333 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği) (28.4.2004)
Vergi Sirküleri 2004 / 64 Ödeme ve Tahsilatların Tevsik Zorunluluğuna İlişkin Sınır 1/5/2004 Tarihinden İtibaren 8 Milyar Liraya İndirilmiştir (27.4.2004)
Vergi Sirküleri 2004 / 63 1 Sayılı Yurt Dışı Çıkış Harcı Sirküleri (27.4.2004)
Vergi Sirküleri 2004 / 62 Ocak – Mart 2004 Dönemi Finansman Gider Kısıtlaması Oranı (% 9,3) (22.4.2004)
Vergi Sirküleri 2004 / 61 Mart 2004 Dönemine İlişkin Muhtasar Beyannamede Beyan Edilecek Olan İstihkaktan Kesinti Suretiyle Ödenecek Damga Vergisi Kesintisinin Ödeme Süresi 26 Nisan 2004 Tarihine Kadar Uzatılmıştır (20.4.2004)
Vergi Sirküleri 2004 / 60 1 Seri Nolu Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Genel Tebliği (17.4.2004)
Vergi Sirküleri 2004 / 59 Enflasyon Düzeltmesinde Kullanılacak Muhasebe Hesapları ve Bunların İşleyişine İlişkin 12 Sıra Nolu Muhasebe Sistemi Genel Tebliğ Taslağı (16.4.2004)
Vergi Sirküleri 2004 / 58 Eski ve Yeni Rejime Tabi Yatırım İndiriminde Öncelik Sırası ve Yatırım İndiriminin Yeminli Mali Müşavire Tasdik Zorunluluğu Hakkında Gelirler Genel Müdürlüğü Sirküleri (15.4.2004)
Vergi Sirküleri 2004 / 57 Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması ve 2004 1. Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı (% 3,4) (8.4.2004)
1 2 3 4 5 6