1 2 3 4
Tek Pencere Sistemine TPS-Veteriner İlaç İthalat Uygunluk Belgesi ve TPS-Veteriner İlaç Hammaddesi Belge Kodlu İzin Belgeleri Eklenmesi.
Rusya'dan Geri Dönen Eşyalara İlişkin İşlemlerin Geri Gelen Eşya Kapsamında ve Öncelikle Yapılmasına İlişkin Yazı Yayımlandı.
Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemindeki Onayların Her Gümrük Müdürlüğünde Yapılabileceği Hk.
Gümrük İşlemlerine İlişkin 2015 Yılı Tutarları Belirlendi.
Yurt Dışından Getirilen Kişisel Kullanıma Mahsus Araçlara İlişkin Gümrük Genel Tebliği’nin Uygulanmasına Dair Dağıtımlı Yazı Yayımlandı.
İhracat İşlemlerinde E-fatura Uygulamasına İlişkin Olarak "e-Fatura Gümrük İşlemleri Kılavuzu" Taslağı Yayınlanmıştır.
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır.
0802.31 ve 0802.31 G.T.İ.P. Numaralı Eşyalara İlişkin Gümrük Vergisi Oranları Yeniden Düzenlenmiştir.
Menşe İspat Belgeleri ile A.TR Dolaşım Belgelerinin Elektronik Ortamda Kaydedilmesi ve Sorgulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Açıklanmıştır.
İran Menşeli Düz Cam İthalatına 3 Yıl Süreyle Korunma Önlemi Olarak Ek Mali Yükümlülük Uygulanacaktır.
Menşe İspat Belgelerinin Düzenlenmesi ile İlgili 77 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliğinde İran ve Malezya Menşe İspat Belgelerine Dair Güncelleme Yapılmıştır.
Diğer İplikler (5510.30.00.00.00 GTİP ) için İthalatta Tarife Kontenjanı
Bazı Eşyaların Sınıflandırılmasına İlişkin 20 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) Yayımlanmıştır.
Çelik Tel İthalatında Tarife Kontenjanı Açılmıştır.
21.12.2015 Tarihinde Uygulanmaya Başlanacak Olan Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi İçin Herhangi Bir Süre Uzatımı Yapılmayacaktır.
İlave Gümrük Vergilerine İlişkin Kararlarda Yer Alan Geçici Maddenin Uygulanmasına İlişkin Yazı Yayımlandı.
İthalat Sırasında Tahsil Edilecek Gümrük Vergileri İle Toplu Konut Fonu Oranlarını Belirleyen İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın Hazırlanmasına İlişkin Tebliğ Yayınlandı.
21.12.2015'te Uygulanmaya Başlanacak Olan Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi İçin Kayıt ve Onay İşlemlerinin Tamamlaması.
BİLGE Sistemi Detaylı Beyan Modülünde Yer Alan "Yurt Dışı Diğer" Alanı Hakkında Düzenleme Yapıldı.
Dahilde İşleme İzinlerinde İkincil İşlem Görmüş Ürün ve Fire Oranları Hakkında Genelgede Değişiklik Yapıldı.
1 2 3 4