Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından "Genel Sağlik Sigortası Tescil ve Prim İşlemleri Hakkında 2019/17 Sayılı Genelge" yayınlandı.

Bu Genelge 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa (bundan sonra Kanun olarak anılacaktır) göre yapılan genel sağlık sigortası tescil işlemlerine, genel sağlık sigortası hak ve yükümlülükleri ile genel sağlık sigortası kapsamı dışında kalanlar için yapılacak işlemlere ilişkindir.

Kanunla getirilen genel sağlık sigortası hükümleri ile hak ve yükümlülüklere ilişkin Genel Sağlık Sigortası Tescil, Prim ve Müstehaklık İşlemleri Yönetmeliği 18/4/2014 tarihli ve 28976 sayılı Resmi Gazete’de (10/11/2017 tarihinde değişiklik yapılmıştır.); Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Gelir Tespiti, Tescil ve İzleme Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ise 28/12/2011 tarihli ve 28156 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu bağlamda kanun, yönetmelik ve tebliğ hükümleri gereğince genel sağlık sigortalılığı hak ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla kişi, kurum, kuruluş ve birimlerimizce yürütülecek işlemler aşağıda açıklanmıştır.

Söz konusu Genelgeye aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Genel Sağlik Sigortası Tescil ve Prim İşlemleri Hakkında 2019/17 Sayılı Genelge