Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yayınlanan duyuruda, 7440 Sayılı Kanun kapsamında izaha davet/pişmanlıkla beyana ilişkin e-beyanname sistemine ve matrah artırımına ilişkin beyanname düzenleme programına ekleme yapıldığı duyurulmuştur.

10.04.2023 7440 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN 10 UNCU FIKRASI KAPSAMINDA VERİLECEK BEYANNAMELERE İLİŞKİN ÖNEMLİ DUYURU

7440 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 10 uncu fıkrası kapsamında pişmanlıkla, kanuni süresinden sonra kendiliğinden veya izah kapsamında verilecek beyannameler için e-Beyanname sisteminde özel onay bölümüne "7440" seçeneği eklenmiştir.

Buna göre; 12.03.2023 tarihi itibariyle izaha davet yazısı tebliğ edilmiş, izahta bulunulmuş ancak izah değerlendirme yazısı kendisine tebliğ edilmemiş mükellefler, izah değerlendirme yazısı kendisine iletilmiş olup bu yazı ile kendisine tanınan 30 günlük süre 12.03.2023 tarihi itibariyle geçmemiş olan mükellefler ve 12.03.2023 – 31.05.2023 tarihleri arasında izaha davet yazısı veya izah değerlendirme yazısı kendisine tebliğ olunan mükellefler 31.05.2023 (213 sayılı Kanunun 15 inci maddesine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığınca mücbir sebep hâli ilan edilen yerlerde bu halin, başvuru süresince devam etmesi durumunda, bu yerlerdekimükellefler için mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar) tarihine kadar izaha davet kapsamında beyanname verebilirler.

Buna istinaden, 7440 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 10 uncu fıkrası kapsamında pişmanlıkla veya kanuni süresinden sonra kendiliğinden verilecek beyannameler 10.04.2023 tarihi itibariyle e-Beyanname sisteminden alınmaya başlanmıştır. Ancak söz konusu hükümden yararlanmak için, “Özel Onay” seçeneğinden “PIS” ile “7440” seçenekleri, “KSS” ile “7440” seçenekleri veya “İzah” ile “7440” seçenekleri birlikte seçilmelidir. Sadece “PIS”, sadece “KSS” veya sadece “İZAH” seçilerek onay verilmesi durumunda beyanname 7440 sayılı Kanun kapsamında kabul edilmemekte, dolayısıyla ödeme planı oluşmamaktadır.

10.04.2023 7440 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN 5 İNCİ MADDESİ KAPSAMINDA MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI BEYANNAMELERİ

7440 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Yatırım İndirimi, Gelir ve Kurum Stopajları ile Katma Değer Vergisi yönünden matrah ve vergi artırımına ilişkin beyannameler Beyanname Düzenleme Programında Yeni (Matrah Artırımı) menüsüne eklenmiştir.

E-Beyanname (gib.gov.tr)