Dijital Dönüşümde Vergi!

Dördüncü Endüstri Devrimi'nin bir parçası olarak görülen "dijital dönüşüm" bir taraftan kişileri, markaları, kurumları ve devletleri etkisi altına alırken diğer taraftan da bildiğimiz kavramlara yepyeni anlamlar katmaktadır.

Peki, sıkça duyduğumuz dijital iş yeri, dijital vergilendirme ve bunların getirdiği bir takım yükümlülükler hakkında ne kadar fikir sahibiyiz?

Dijital Vergi sayfasında, hazırladığımız Türkçe ve İngilizce makalelerle bu konulara kısaca değinmekteyiz.


E-Ticarete Aracılık Edenlere Gelir İdaresi Başkanlığı'na Düzenli Olarak Bilgi Verme Zorunluluğu Getirildi!

Tolga Büyükdeğirmenci, YMM | Deloitte, Vergi Direktörü.

Dünya ekonomisi ve teknoloji ortamı geçen yüzyılın son çeyreğinde önemli gelişmelere sahne olmuş, klasik iş ve ticaret kalıpları değişmiştir. İşletme, pazarlama, muhasebe işlemlerinin yeniden gözden geçirildiği, ürün ve sermaye piyasalarındaki rekabetin şiddetlendiği, kamu ve özel sektörde köklü yeniden yapılandırmanın kaçınılmaz hale geldiği bir ortam oluşmuştur. Günümüzde de devam eden çok hızlı ve çok yönlü değişimin nedeni bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerdir. Bilişim teknolojisinde ve ekonomik globalleşme sürecinde meydana gelen hızlı gelişmeler internet yoluyla yapılan ticaretin giderek yaygınlaşmasını sağlamıştır. Küresel ekonominin esası, bilgi birikimidir, ölçüsü ise beyin gücüdür. Önümüzdeki dönemde bilgi birikimine sahip olmayan ülkeler ve firmaların hızla gelişmekte olan bu ortamın dışında kalacağı kesindir. Bu çerçevede üçüncü bin yılın ilk çeyreği, teknolojik, kurumsal, hukuksal altyapılarını bu yeni duruma uyarlayabilecek ülkelerin başarı kazanacakları yıllar olması beklenmektedir.

Maliye Bakanlığının teknolojik alt yapısını iyileştirmekte olduğu, incelemeye seçim için risk analiz metot ve araçları geliştirdiği gözlemlenmektedir. Bu gelişmelerin günlük hayatımıza yansıması, daha sıklıkla ve daha çok sayıda vergi incelemesi ile karşılaşmak şeklinde olmaktadır ve olacaktır.

Bir firmanın vergi incelemesi için seçilmesinde birçok farklı faktör rol oynarken; her türlü bilgi, veri ve istatistiği toplamak suretiyle oluşturulan Risk Analiz Sistemi üzerinden mükelleflerin faaliyetlerinin gruplar ve sektörler itibarıyla analiz edilmesi, mukayeseler yapılması ve bu suretle risk alanlarının tespit edilmesi önemli bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. İncelenecek mükelleflerin seçiminde öncelikli olarak vergi kayıp ya da kaçağı riski yüksek olan mükelleflerin ve/veya sektörlerin belirlenmesi amaçlanmaktadır ki, üçüncü taraf bilgileri (tapu, banka, karşıt incelemeler gibi) önemli hale gelmiştir.

Son olarak, Maliye Bakanlığı, 24/12/2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik ticaret faaliyetlerinin izlenmesi çalışmaları kapsamında belli mükellef gruplarına sürekli bilgi verme ve internetten satış yapan mükellefler için e-Arşiv uygulamasına geçiş zorunluluğu getirilmesine ilişkin yeni düzenlemeler yapmış ve ilave yükümlülükler getirmiştir.

Makalemizde, kısaca e-arşiv uygulaması hakkında bilgi paylaşıldıktan sonra, son yapılan düzenlemeler ışığında sürekli bilgi verme yükümlülüğü ile ilgili olarak değerlendirmelerimiz ele alınmaya çalışılacaktır.

A- Kısaca E-Arşiv Uygulaması:

Mükelleflerin vergi kanunlarına uyumlarının arttırılması ile kayıt dışılığın izlenerek önlenmesi amacıyla e-Fatura kullanma zorunluluğunun getirilmesini takip eden aşamada, 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile e-Arşiv Uygulaması düzenlenmiştir.

433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile düzenlenen e-Arşiv uygulaması; Vergi Usul Kanunu uyarınca kâğıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkân tanımaktadır. Bu uygulamada elektronik faturanın alıcısına kâğıt olarak gönderilen veya elektronik ortamda iletilen şekli belgenin aslı, düzenleyicisi tarafından elektronik olarak muhafaza edilen hali ikinci nüshası hükmündedir.

E-Arşiv uygulamasından yararlanmak için mükelleflerin, 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olmaları ve e-Arşiv izni almaları ön koşuldur.

İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler, en geç 1.1.2016 tarihine kadar e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorunda idi. Diğer mükellefler için ise e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorunluluğu bulunmayıp, isterlerse e-Arşiv başvurusu yaparak uygulamaya geçmeleri seçimlik hak olarak mümkündür.

Bu defa, 464 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2015 ve müteakip hesap dönemlerinde brüt satış hasılatları 5 Milyon TL ve üzerinde olan mükelleflere e-Arşiv uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir. Söz konusu mükellefler, 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ilgili hesap dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başına kadar başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorundadırlar.

Bu kapsamda, e-Arşiv Uygulamasına geçiş yapan mükellefler, 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan düzenlemeler uyarınca internetten yaptıkları satışlara ait e-arşiv faturalarını elektronik ortamda iletmek ve söz konusu faturalarda gösterilmesi istenen bilgilere yer vermek zorundadır.

B- E-Arşiv Sisteminin İşleyişi

Mükellefler e-Arşiv Uygulamasını, kendi bilgi işlem sistemi veya Başkanlıktan izin almış özel entegratör bilgi işlem sistemi üzerinden olmak üzere iki yöntemle kullanabilirler.

Uygulamayı kendi bilgi işlem sistemleri üzerinden kullanmak isteyen mükelleflerin Gelir İdaresi Başkanlığına başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuruları uygun bulunan mükelleflere yazı ile e- arşiv izni verilmesi halinde uygulamayı kendi sistemi üzerinden kullanan tüzel kişiler elektronik ortamda oluşturdukları faturalarını kendi mali mühürleri ile gerçek kişiler ise kendi mali mühürleri ya da nitelikli elektronik imzaları ile onaylayarak düzenleyebileceklerdir.

Ayrıca mükellefler Gelir İdaresi Başkanlığına herhangi bir başvuru yapmaksızın doğrudan e-Arşiv izni alınmış özel entegratöre başvurarak özel entegratörlerin bilgi işlem sistemi aracılığıyla e-Arşiv uygulamasını kullanabileceklerdir. e-Arşiv hizmeti alan mükellefler, fatura ve elektronik arşiv raporlarında özel entegratörün mali mührünün ve zaman damgasının kullanılmasını talep edebileceklerdir.

e-Arşiv kapsamında oluşturulan faturaların tesliminin aşağıdaki gibi olması gerekmektedir;

 • e-Arşiv uygulamasından yararlanma izni verilen mükellefler, 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen e-Fatura uygulamasına kayıtlı olanlara düzenleyecekleri faturaları bu tebliğe göre e-Fatura olarak oluşturmak, iletmek, muhafaza ve istenildiğinde ibraz etmek zorundadırlar. Alıcı ve satıcının her ikisinin e-Fatura uygulamasına kayıtlı olması durumunda düzenlenen faturanın; e-Fatura olması zorunludur. Düzenlenen bu elektronik faturanın ikinci nüshası da elektronik ortamda muhafaza ve istenildiğinde ibraz edilecektir.

   

 • e-Arşiv uygulamasından yararlanma izni verilen mükellefler, e-Fatura uygulamasına kayıtlı olmayan vergi mükelleflerine düzenleyecekleri faturaları e-Arşiv uygulaması kapsamında oluşturmak, oluşturulan bu faturaların ikinci nüshasını elektronik ortamda muhafaza ve ibraz etmek zorundadırlar. e-Arşiv uygulaması kapsamında düzenlen faturanın e-Arşiv uygulamasına kayıtlı olmayan vergi mükelleflerine teslimi ise kâğıt ortamında yapılacaktır.

   

 • e-Arşiv uygulamasından yararlanma izni verilen mükelleflerin vergi mükellefi olmayanlara düzenleyecekleri faturaları ise, e-Arşiv Uygulaması kapsamında oluşturmaya, müşterilerinin talebi doğrultusunda elektronik ortamda iletmeye veya kâğıt ortamında göndermeye, oluşturulan faturaların ikinci nüshasını elektronik ortamda muhafaza etmeye ve istenildiğinde ibraz etmeye zorunludurlar. e-Arşiv Uygulaması kapsamında, vergi mükellefi olmayanlara düzenlenen fatura, alıcının rızasına bağlı olarak kâğıt veya elektronik ortamda teslim edilir. Vergi mükellefi olmayan alıcı tarafından elektronik ortamda teslimi istenen fatura internet dâhil olmak üzere her türlü elektronik araç ve ortamlar vasıtasıyla iletilebilir.

e-Arşiv izni alan mükellefler ve e-arşiv hizmeti verme konusunda Başkanlıktan izin alan özel entegratörler, elektronik ortamda oluşturdukları belgelere ilişkin olarak, Başkanlığın www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan veri formatı ve standardına uygun e-Arşiv Raporunu mali mühür ya da NES ile zaman damgalı olarak onaylamak ve e-Arşiv Kılavuzunda açıklanan yöntem veya yöntemlerle Başkanlık sistemine aktarmak zorundadır. 

Başkanlık, yazıyla bildirmek ve hazırlık için yeterli süre tanımak şartıyla,

 • Rapor aktarım süresini ve yöntemini değiştirmeye, sektörler ve mükellef grupları itibariyle farklı veri aktarım süresi ve yöntemi belirlemeye yetkilidir.

   

 • e-Arşiv Raporlarının ve elektronik ortamda arşivlenen belgelerin uzaktan erişimine açılmasını talep etmeye yetkilidir.

e-Arşiv uygulaması firmalar için zaman, işgücü ve arşivlemede büyük tasarruf sağlayacak ve firma maliyetlerini azaltacak bir uygulamadır. Firmaları kağıt nüsha saklama yükünden kurtaracak, saklama maliyetlerini düşürecek, firmaların aradıkları belgelere hızlı bir şekilde erişmesini sağlayacak bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır.

C- Sürekli Bilgi Verme Zorunluluğu Getirilenler  

24 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca; elektronik ticaret faaliyetlerinin izlenmesi çalışmaları kapsamında;

 • Aracı hizmet sağlayıcılar,
 • Bankalar,
 • İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile,
 • Kargo ve Lojistik İşletmecilerine

elektronik ticaret ve bazı ticari faaliyetlerine ilişkin olarak sürekli bilgi verme zorunluluğu getirilmiş olup, söz konusu yükümlülükler 1 Temmuz 2016 itibariyle geçerli olacaktır.

D- Sürekli Bilgi Verme Zorunluluğu Getirilenlerden İstenilen Bilgiler:

1- Aracı Hizmet Sağlayıcıları:

 

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda, “aracı hizmet sağlayıcılar” başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ya da tüzel kişiler olarak tanımlanmıştır.

Sahip olduğu yazılım, donanım ve teknik altyapıyı müşterilerine kullandırarak, mal veya hizmetlerin internet ortamında alınması, satılması, kiralanması veya dağıtımı işlemlerinin gerçekleştirilmesine aracılık etmek üzere internet ortamında aracılık hizmeti sağlayanlar, takvim yılının birer aylık süreleri içerisinde gerçekleştirmiş oldukları söz konusu işlemlere ilişkin bilgileri BTRANS (Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer Sistemi) üzerinden elektronik ortamda GİB'e iletmeleri gerekmektedir: 

Aracı Hizmet Sağlayıcılardan iletilmesi istenen bilgiler aşağıdaki gibidir;

 • Aracılık hizmetinin sağlandığı internet adres veya adreslerini,

 • Aracılık hizmeti verilen gerçek ya da tüzel kişilere ait ad soyad/unvan, TCKN/VKN bilgileri ile işyeri adres bilgilerini,

 • Aracılık hizmeti verilenler adına gerçekleştirilen mal ve hizmet satış/kiralama işlemlerine ilişkin her bir tahsilat tutarı ve tarihini,

Aracı hizmet sağlayıcının, ödemelere ilişkin olarak satıcının/kiralayanın ticari temsilcisi olması sebebiyle ödemeye aracılık etmesi veya ödeme hizmetini bir dış hizmet olarak ödeme kuruluşundan alması veri aktarma yükümlülüğünü etkilemez.

Ek olarak, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da aracı hizmet sağlayıcılardan ayrıca verilmesi istenen bilgiler şu şekilde belirtilmiştir: 

(1) Elektronik iletişim araçlarıyla bir sözleşmenin yapılmasından önce;

a) Alıcıların kolayca ulaşabileceği şekilde ve güncel olarak tanıtıcı bilgilerini,

b) Sözleşmenin kurulabilmesi için izlenecek teknik adımlara ilişkin bilgileri,

c) Sözleşme metninin sözleşmenin kurulmasından sonra, hizmet sağlayıcı tarafından saklanıp saklanmayacağı ile bu sözleşmeye alıcının daha sonra erişiminin mümkün olup olmayacağı ve bu erişimin ne kadar süreyle sağlanacağına ilişkin bilgileri,

ç) Veri girişindeki hataların açık ve anlaşılır bir şekilde belirlenmesine ve düzeltilmesine ilişkin teknik araçlara ilişkin bilgileri,

d) Uygulanan gizlilik kuralları ve varsa alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizmalarına ilişkin bilgileri, sunar.

 

(2) Varsa mensubu olduğu meslek odası ile meslekle ilgili davranış kurallarını ve bunlara elektronik olarak ne şekilde ulaşılabileceğini belirtir.

 

(3) Tarafların tüketici olmadığı hâllerde taraflar, birinci ve ikinci fıkralardaki düzenlemelerin aksini kararlaştırabilirler.

 

(4) Aracı hizmet sağlayıcı, sözleşme hükümlerinin ve genel işlem şartlarının alıcı tarafından saklanmasına imkân sağlar.

 

(5) Birinci ve ikinci fıkralar, münhasıran elektronik posta yoluyla veya benzeri bireysel iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmelere uygulanmaz.

2- Bankalar: 

5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında faaliyet gösteren Bankalardan zorunluluk kapsamında internet üzerinden yapılan satış ve kiralama işlemlerine ait ödemelerle ilgili bilgiler istenilmektedir.

Buna göre, bankalar, internet üzerinden yapılan satış ve kiralama işlemlerine ait ödemelerle ilgili bilgileri, BTRANS (Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer Sistemi) üzerinden GİB'e elektronik ortamda  periyodik olarak aktaracaklardır.

3-İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları

İnternet ortamında ticari amaçlı reklam hizmetlerinin verilmesine aracılık edenler takvim yılının birer aylık süreleri içerisinde aracılık ettikleri reklam hizmetlerine ilişkin bilgileri BTRANS (Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer Sistemi) üzerinden elektronik ortamda GİB'e iletmeleri gerekmektedir:

İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracılarından istenen bilgiler aşağıdaki gibidir; 

 • Reklamın yayınlandığı internet adresi ve internet adresinin ait olduğu kişi ya da kurumun adı soyadı/unvanı ile TCKN/VKN bilgileri,

 • Reklam veren gerçek ya da tüzel kişilere ilişkin ad soyad/unvan ile TCKN/VKN bilgileri, gerçekleştirilmesinde birden fazla aracı bulunması durumunda, her bir aracı kendi gerçekleştirdiği işleme ait bilgileri iletecektir.

 • Tahsil ettikleri reklam hizmeti bedeli.

Reklam hizmetinin gerçekleştirilmesinde birden fazla aracı bulunması durumunda her bir aracı kendi gerçekleştirdiği işleme ait bilgileri iletecektir.

4-Kargo ve Lojistik İşletmeleri

Kargo işletmeleri: Bağımsız bir işyerinin kullanım hakkına sahip olan ve kargoyu teslim alarak kısa sürede gönderilene ulaştırmak amacıyla kendi gözetimi ve denetimi altında yükleme, boşaltma, depolama, istifleme, aktarma ve gönderilene teslim gibi hizmetleri yerine getiren, taşımayı yapan veya yaptıran ve bundan doğacak sorumluluğu üstlenen işletmeleri,

 

Lojistik işletmeleri: Kendi nam ve hesabına taşımacılık yapmakla beraber, bağımsız bir işyerinin kullanım hakkına sahip olarak müşterilerine ait eşyayı teslim aldıktan sonra kendi gözetim ve denetimi altında yükleme, boşaltma, depolama, istifleme, paketleme, tasnif, etiketleme, satış veya pazarlama sipariş planlaması, dağıtım, tedarik, nakliye ve benzeri hizmetleri üstlenen işletmeleri,

 

ifade etmektedir.

 

11/6/2009 tarih ve 27255 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği uyarınca M1, M2 ve M3 yetki belgesi alan kargo ve lojistik işletmecileri, sahip oldukları bu yetki belgeleri kapsamında takvim yılının birer aylık süreleri içerisinde gerçekleştirdikleri kargo teslimlerine ilişkin bilgileri BTRANS (Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer Sistemi) üzerinden elektronik ortamda GİB'e iletmeleri gerekmektedir

 

Kargo ve Lojistik işletmelerinden istenen bilgiler ise aşağıdaki gibidir;

 

 • Göndericinin ad soyad/unvan ve TCKN/VKN bilgileri ile adres bilgilerini, aracı hizmet sağlayıcılar tarafından yapılan gönderimlerde gönderici bilgileri yanında aracı hizmet sağlayıcının da ad soyad/unvan ve TCKN/VKN bilgilerini,

 • Gönderici bazında teslim edilen toplam gönderi adedini, (Başkanlık tarafından belirlenecek adedin üzerindeki gönderi sayıları bildirilecektir.)

 • Gönderici bazında kapıda ödeme yapılan toplam gönderi adedini, ödeme şeklini ve toplam ödeme tutarlarını, 

Kargo ve lojistik işletmeleri ticari nitelikteki gönderileri Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmesi zorunlu tevsik edici belgeler (Fatura, İrsaliyeli Fatura, Gider Pusulası, Sevk İrsaliyesi vb.) ile birlikte kabul edecekler ve taşıma esnasında istenildiğinde ibraz edilecek şekilde gönderiye ekleyeceklerdir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, idaresinde veya sermayesinde kamu payı bulunan kurumlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve diplomatik misyonlar adına yapılan kargo teslimlerine ait bilgilerin ise iletilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

D-Raporlama:

 

Sürekli bilgi verme zorunluluğu getirilen mükellef gruplarının vermesi gereken bilgilere ilişkin veri format ve standardı BTRANS aracılığıyla duyurulacaktır. Veriler bu sistem üzerinden Başkanlığa iletilecektir. Zorunluluk kapsamına giren mükelleflerin, ilk veri iletim tarihinden önce BTRANS başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

 

464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında istenilen bilgiler aylık dönemler halinde iletilecektir. Bir aya ait bilgilerin, takip eden ayın son günü saat 24:00’e kadar iletilmesi zorunludur.

 

Zorunluluk getirilen mükellefler 1/7/2016 tarihinden itibaren gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin zorunluluk kapsamında istenen bilgileri hazırlamaya başlayacaklar ve takip eden aydan itibaren göndereceklerdir.

 

Veri formatına ve standardına yapılacak ekleme, çıkarma, zorunlu alan belirleme gibi değişiklikler BTRANS aracılığıyla duyurulacaktır.

 

E-Sorumluluk ve Cezai Sonuçlar:

 

464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde; bilgi verme zorunluluğu getirilen mükelleflerin, Başkanlık sistemine iletmekle yükümlü oldukları bilgileri Vergi Usul Kanununun defter, kayıt ve belgeler için öngördüğü muhafaza süreleri içerisinde elektronik ortamda saklamak ve istenildiğinde elektronik araçlar ve ortamlar vasıtası ile ibraz etmekle yükümlü oldukları belirtilmiştir.

 

Ayrıca, bilgi verme zorunluluğu getirilen mükellefler; BTRANS'a gönderdikleri bilgilerin doğruluğundan sorumlu olup, istenilen bilgileri Başkanlığın belirlemiş olduğu format, standart ve iletim yöntemine uygun olarak iletmek zorundadırlar. Başkanlıkça belirlenen format, standart ve iletim yöntemi dışında gönderilen bilgi ve belgeler kabul edilmeyecek ve gönderilmemiş sayılacaktır.

 

464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen zorunluluklara uymayanlar hakkında işledikleri fiillere göre, Vergi Usul Kanununda yazılı cezalar tatbik edilecektir.

 

Buna göre Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 355. maddesi uyarınca; aynı Kanun’un 86, 148, 149, 150, 256 ve 257 nci maddelerinde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257 nci madde uyarınca getirilen zorunluluklara uymayan (Kamu idare ve müesseselerinde bilgi verme görevini yerine getirmeyen yöneticiler dâhil); birinci sınıf tüccarlar hakkında 2016 yılı için 1.370 TL özel usulsüzlük cezası kesileceği hüküm altına alınmıştır.

 

Ancak, elektronik ortamda verilme zorunluluğu getirilen bildirim veya formlara ilişkin olarak süresinden sonra düzeltme amacıyla verilen bildirim ve formların, belirlenen sürelerin sonundan itibaren 10 gün içinde verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilmez, takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 1/5 oranında uygulanacaktır. Elektronik ortamda beyanname ile bildirim ve form verme mecburiyetine uymayanlara Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 355. maddesine göre ceza kesilmesi halinde, 352 nci maddenin birinci derece usulsüzlüklerle ilgili (1) numaralı bendi ile ikinci derece usulsüzlüklerle ilgili (7) numaralı bendi uyarınca ayrıca ceza kesilmeyecektir.

 

Sonuç:

464 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile e-arşiv uygulamasına geçmek zorunda mükellef grupları sektör ve faaliyet konuları itibari ile genişletilmemiş olmakla birlikte, uygulama kapsamı internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2015 ve müteakip hesap dönemlerinde brüt satış hasılatları 5 Milyon TL ve üzerinde olan mükellefler de dahil edilmek sureti ile genişletilmeye çalışılmıştır.

Aynı tebliğ ile uyarınca; elektronik ticaret faaliyetlerinin izlenmesi çalışmaları kapsamında; aracı hizmet sağlayıcılar, bankalar, internet reklamcılığı hizmet aracıları ile kargo ve lojistik işletmecilerine elektronik ticaret ve bazı ticari faaliyetlerine ilişkin olarak sürekli bilgi verme zorunluluğu getirilmiş olup, söz konusu yükümlülükler 1 Temmuz 2016 itibariyle geçerli olacaktır. Yapılan düzenleme ile özellikle yurtdışı kaynaklı elektronik ticaret işlemlerinden elde edilen gelirlerin kavranmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır.