Tarih : 01.04.2022
Yayın Dönemi : Nisan 2022

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

Sayı: E-40392771-130[2-2022-121-17]-35177

Tarih: 01.04.2022

Konu: Müzayede mahallinde yapılan taşınmaz satışında vergiyi doğuran olay hk.

İlgi: 31.03.2022 tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, idarenizce ihtiyacınız kalmayan tarla vasıflı taşınmazların 28.02.2022-04.03.2022 tarihleri arasında ve 07.03.2022 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında açık arttırma usulü ile ihale edildiği, ita amirlerinizce ihalelerinizin 11.03.2022 tarihinde onaylanarak ihalelerin onaylanma sürecinin tamamlandığı, ihalenin üzerinde kalan vatandaşlarca ihale bedeli ile KDV ve Karar Pulu bedellerinin ödenmesine müteakip tapuda tescil işleminin yapılacağı, vatandaşların bir kısmının %18 üzerinden KDV bedelini İdareniz hesabına yatırdığı ancak tapuda henüz tescil işleminin yapılmadığı, bazı vatandaşların ise ihale bedelini 1 Nisan 2022 tarihinde yatırarak 29.03.2022 tarih ve 31793 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında %8 KDV oranınından faydalanmak istedikleri, söz konusu ihalesi yapılan taşınmazlarla ilgili Cumhurbaşkanı Kararına göre %8 oranında KDV ödenerek işlem yapılıp yapılamayacağı hususunda Başkanlığımızdan özelge talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

Katma Değer Vergisi Kanununun 1/3-d maddesinde, müzayede mahallerinde yapılan satışların KDV ye tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

Kanunun 10/a maddesinde, mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması anında, 10/b maddesinde de malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi ile vergiyi doğuran olayın meydana geldiği hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, Kanunun 1/3-d maddesine ilişkin olarak, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin "Müzayede Mahallerinde Yapılan Satışlar" başlıklı bölümünün "6.1. Genel Olarak" başlıklı alt bölümünde "3065 sayılı Kanunun (1/3-d) maddesine göre, cebri icra, izale-i şüyu, ipoteğin paraya çevrilmesi, tasfiye gibi nedenlerle yapılan açık artırma, pazarlık ve diğer şekillerdeki satışlar da dahil olmak üzere, müzayede mahallerinde yapılan her türlü satışlar KDV'ye tabidir. Kanunun istisna ve vergi oranlarına ilişkin hükümleri bu satışlar için de geçerlidir.

Bu satışlarda vergiyi doğuran olay, satışın yapıldığı tarihte vuku bulmaktadır. Verginin mükellefi 3065 sayılı Kanunun (8/ç) maddesine göre,1 satışları düzenleyen özel veya resmi kişi ve/veya kuruluşlar olup, 3065 sayılı Kanunun (23/d) maddesi hükmüne göre, satılan malın kesin satış bedeli KDV'nin matrahıdır. Ancak izale-i şüyu çerçevesinde yapılan satışlarda alıcının hissedarlardan biri olması halinde hissesi, bu hisse için mülkiyet devri söz konusu olmadığından matrahtan indirilir.

Bu satışlarda giderler dolayısıyla ödenen vergiler, malların kesin satış bedeli üzerinden hesaplanan vergiden indirilemez, ancak müzayedeyi düzenleyenin komisyonu üzerinden hesaplanan KDV'den indirilebilir. Bir komisyon söz konusu değilse, yüklenilen vergiler gider veya maliyet olarak dikkate alınır.

Bu satışlarla ilgili beyan ve ödeme mükellefiyeti genel esaslara göre yerine getirilir. Başka faaliyetleri dolayısıyla sürekli beyanname vermek zorunda olmayan resmi kuruluşlar (icra daireleri hariç) tarafından bu şekilde tahsil edilen KDV, yetki alanı içerisinde bulunulan vergi dairelerine en geç 7 (yedi) gün içinde ödenir. Ancak tahsilât tutarının 50.000TL'yi aşması halinde, bu süre beklenilmeksizin ertesi gün mesai bitimine kadar ödenmesi zorunludur.

Müzayede suretiyle yapılan satışlarda esas olan organizasyonun düzenlenmesi olup, müzayedeye katılan sayısının birden fazla kişi olmaması, işlemin mahiyetini değiştirmez." ifadelerine yer verilmiştir.

Buna göre, Bölge Müdürlüğünüzce ihale yoluyla yapılan tarla vasıflı taşınmazların satışında vergiyi doğuran olay satışın yapıldığı tarihte meydana gelmektedir. Dolayısıyla söz konusu taşınmazlara ait KDV nin satışın yapıldığı tarihte geçerli olan KDV oranı üzerinden hesaplanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.