Tarih : 27.02.2022
Yayın Dönemi : Mart 2022

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Gelir Ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü

Sayı: E-62030549-120[42-2021/154]-230472

Tarih: 27.02.2022

Konu: Restorasyon ve Mühendislik projelerinin hazırlanması işinin yıllara sari iş kapsamında olup olmadığı hs.

İlgi: 01/02/2021 tarih ve 698706 sayılı özelge talep formu.

 

 İlgide kayıtlı özelge talep formunda; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile yapmış olduğunuz … tarihli sözleşme ile "… Rölöve, Restitüsyon ve Mühendislik Projelerinin Hazırlanması, Restorasyon ve Müzeleştirme Uygulama İşi"ni üstlendiğiniz, söz konusu işin süresinin 90 gün olduğu, ancak süre uzatımı ile birlikte 17/12/2020 tarihinde idareye süresinde bildirimde bulunduğunuz, bu süre zarfında herhangi bir kesinti yapılmadığı, diğer taraftan geçici kabul tutanağının idarece 13/01/2021 tarihinde onaylandığı belirtilerek, söz konusu işten elde edilen kazancın hangi yılın gelirine dahil edileceği hususunda Başkanlığımız görüşleri talep edilmektedir.

 

   5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde;

 

   "(1) Kurumlar vergisi, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safî kurum kazancı üzerinden hesaplanır.

 

   (2) Safî kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticarî kazanç hakkındaki hükümleri uygulanır. Ziraî faaliyetle uğraşan kurumların bu faaliyetinden doğan kazançlarının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun 59 uncu maddesinin son fıkra hükmü de dikkate alınır."

 

   hükümlerine yer verilmiştir.

 

   Öte yandan, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesinin birinci fıkrasında; "Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat (dekapaj işleri de inşaat işi sayılır) ve onarma işlerinde kar veya zarar işin bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak, mezkur yıl beyannamesinde gösterilir. " hükmü,

 

   Aynı Kanunun 44 üncü maddesinde de; "İnşaat ve onarma işlerinde geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarih; diğer hallerde işin fiilen tamamlandığı veya fiilen bırakıldığı tarih bitim tarihi olarak kabul edilir."

 

   hükmü yer almaktadır. 

 

   Bir işin Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesi kapsamına girmesi için faaliyet konusu işin, inşaat ve onarma işi olması, işin taahhüde bağlı olarak yapılması ve birden fazla takvim yılına sirayet etmesi gerekmektedir.

 

   Diğer taraftan, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4 üncü maddesinde; "yapım" bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işleri olarak tanımlanmıştır.

 

   Genel anlamı ile inşaat, malzeme ve işçilik kullanmak suretiyle meydana getirilen gayrimenkulün yapı kısmına ait faaliyetlerinin tümünü kapsamakta, onarım ise, bir gayrimenkulün iskeleti dışında harap olan kısımlarının yeniden yapılması ile ilgili büyük ölçüdeki tamirat ve yenileme faaliyetlerini ifade etmektedir.

 

   Öte yandan, ... tarihli ve ... evrak sayılı dilekçeniz ekinde yer alan Vakıflar Genel Müdürlüğünün ... tarihli ve ... sayılı yazısında … Rölöve, Restitüsyon ve Mühendislik Projelerinin Hazırlanması, Restorasyon ve Mühendislik Projelerinin Hazırlanması, Restorasyon ve Müzeleştirme Uygulama İşinin, Vakıf Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Usul ve Esaslara göre ihale edilerek şirketinizin taahhüdü altında tamamlandığı, söz konusu uygulama işinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun "İstisnalar" başlıklı 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (k) bendine tabi olarak yaptırıldığı ifade edilmiştir.

 

   Anılan Kanunun "İstisnalar" başlıklı 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (k) bendinde ise  "Vakıf kültür varlıklarının onarımları ve restorasyonları ile çevre düzenlemesine ilişkin mal veya hizmet alımları," hükmüne yer verilmiştir.

         

   Bu hüküm ve açıklamalara göre, gerek ilgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin gerekse ... tarihli ve ... evrak sayılı dilekçeniz ve ekinin incelenmesinden Şirketiniz tarafından yüklenilen, … nin restorasyon ve onarımını da içeren  ve birden fazla takvim yılına sirayet ettiği anlaşılan "… Rölöve, Restitüsyon ve Mühendislik Projelerinin Hazırlanması, Restorasyon ve Müzeleştirme Uygulama İşi"nin  tek sözleşmeyle taahhüt edilmiş olması kaydıyla Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesi kapsamında yıllara sari inşaat ve onarım işi olarak değerlendirilmesi gerekmekte olup söz konusu işten elde edilecek kazancın geçici kabul tutanağının İdarece onaylandığı yılın kurumlar vergisi beyannamesine dahil edilerek vergilendirilmesi gerekmektedir.

  

   Öte yandan, söz konusu işin ayrı ayrı sözleşmelerle taahhüt edilmesi veya ayrı ayrı geçici kabule tabi olması halinde "… Rölöve, Restitüsyon ve Mühendislik Projelerinin Hazırlanması, Restorasyon ve Müzeleştirme Uygulama İşi"nin Kamu İhale Kanununun 4 üncü maddesinde tanımlanan yapım işi mahiyetinde olmayan kısımları Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesi kapsamında yıllara sari inşaat ve onarma işi olarak değerlendirilmeyeceğinden bu işlerden elde edilen kazancın ilgili oldukları dönem kurum kazancına dahil edilerek vergilendirileceği tabiidir.

 

   Bilgi edinilmesini rica ederim.