Tarih : 15.10.2021
Yayın Dönemi : Ekim 2021

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Grup Müdürlügü

Sayı: E-40392771-130[14-2021-120-65]-86128

Tarih: 15.10.2021

Konu: Sözleşmenin Feshi Nedeniyle Ödenecek Tazminatın KDV'ye Tabi Olup Olmadığı

İlgi:a) 29/09/2021 tarihli özelge talep formunuz.

b)29/09/2021 tarihli özelge talep formunuz.

İlgi (a) ve (b)'de kayıtlı özelge talep formlarınızla; şirketinizin ............... Belediye Başkanlığına keseceği ihbar ve kıdem tazminat faturalarında KDV uygulaması ve KDV oranı hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

-1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu,

-4/1 inci maddesinde, hizmetin, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olduğu ve bu işlemlerin, bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi, şekillerde gerçekleşebileceği

hüküm altına alınmıştır.

Öte yandan, konu ile ilgili olarak 60 no.lu KDV Sirkülerinin "1.2. Tazminatlar" başlıklı bölümünde;

"1.2.1. Herhangi bir teslim veya hizmetin karşılığı olarak ortaya çıkmayan tazminat ve benzeri ödemeler prensip olarak KDV'nin konusuna girmemektedir.

Bu kapsamda, işin sözleşme şartlarına uygun yapılmaması, işin verilen süre içerisinde tamamlanmaması, sözleşmenin feshedilmesi gibi nedenlerle tazminat, cayma bedeli v.b. adlarla yapılan cezai şart mahiyetindeki ödemeler herhangi bir teslim veya hizmetin karşılığı olmadığından KDV'nin konusuna girmemektedir."

açıklamalarına yer verilmiştir.

Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; şirketinizde istihdam edilen personelin çeşitli sebeplerle (emeklilik, kendi talebi, idarenin tek taraflı tasarrufu ile vb.) sözleşmelerinin feshi üzerine Belediye tarafından şirketinize yapılacak ihbar ve kıdem tazminatı ödemeleri, söz konusu ödemelerin İş Kanununda yer alan yükümlülüklerinizden kaynaklanması ve ............. Belediye Başkanlığı ile yapılan hizmet alım sözleşmesi kapsamında olması nedeniyle ödenecek tutarın şirketinizin yapmış olduğu gerçek gider, harcama ve zarar dikkate alınmadan belirlendiği dikkate alındığında herhangi bir teslim veya hizmetin karşılığını teşkil etmediğinden KDV'ye tabi bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.