Tarih : 17.02.2020
Yayın Dönemi : Kasım 2021

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Usul Grup Müdürlüğü

Sayı : 11395140-105[VUK-1-22879]-177270

Tarih: 17.02.2020

Konu : Vergi Usul Kanununda gün olarak belirlenen sürelerin hesabı. 

İlgi : 12/09/2019 tarih ve ... evrak kayıt sayılı özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun tetkikinde; sevk irsaliyesinde ile fatura kesim tarihinin belirlenmesinde dikkat edilmesi gereken azami 7 günlük süre hesaplanırken sevk irsaliyesinde yer alan düzenlenme tarihinin mi yoksa fiili sevk tarihi mi dikkate alınması gerektiği. ayrıca düzenlenme tarihi ay sonu, fiili sevk tarihi ise sonraki ayda gerçekleşmiş ise fatura kesim tarihinde yer alan azami 7 günlük sürenin hangi tarihe göre hesaplanması gerektiği hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edildiği anlaşılmaktadır.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229 uncu maddesinde fatura; satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olarak, tanımlanmış, 231 inci maddenin 5 inci bendinde; faturanın, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenleneceği, bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı hüküm altına alınmıştır.

Anılan Kanunun 231 inci maddesinin 5 inci bendindeki "azami" ifadesi ile faturanın mutlaka bu süre içerisinde düzenlenmesi gerektiği belirtilmektedir.

Yukarıda yer alan yasal düzenlemeler uyarınca, mal teslimi ve/veya hizmet ifalarına ilişkin belge düzeninde sürenin gün olarak belirlenmesi sebebiyle 7 günlük sürenin hesabının, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı ilk gün hesaba katılmadan takip eden günden başlaması gerekmektedir.

Buna göre; örneğin 31/01/2020 tarihinde düzenlenen sevk irsaliyesi ile teslim edilen mallara ilişkin faturanın 07/02/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) düzenlenmesi gerektiği tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.