Tarih : 05.05.2020
Yayın Dönemi : Nisan 2021

T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Gelir ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü

Sayı: 62030549-120[61-2019/432]-E.352482

Tarih: 05.05.2020

Konu: Hollanda ve Türkiye'de ikamet eden kişinin hangi ülkede vergilendirileceği

İlgi: …… özelge talep formu.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, …. Türkiye'de çalışmakta iken … yılında …. Hollanda'ya tayin olduğunuzu, .. yılında …. Türkiye'den emekli olduğunuzu ancak Hollanda'da ikamet etmeye devam ettiğinizi, aile ve sağlık ile ilgili nedenlerle …. yılından itibaren Türkiye'de daha çok vakit geçirdiğinizi ve Ekim 2017'de İstanbul'da çalışmaya başladığınızı belirterek 2017 ve 2018 yıllarında hangi ülkede vergilendirileceğiniz hususunda bilgi talep edildiği anlaşılmakta olup konu hakkında Başkanlığımız görüşleri aşağıda açıklanmıştır.

1 Ocak 1989 tarihinden itibaren uygulanmakta olan "Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması"nın "Mukim" başlıklı 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında:

"1. Bu Anlaşmanın amaçları bakımından, "Devletlerden birinin mukimi" terimi o Devletin mevzuatı gereğince ikametgah, ev, kanuni merkez, iş merkezi veya benzer yapıda diğer herhangi bir kriter nedeniyle vergi mükellefiyeti altına giren kişi anlamına gelir."

hükmü yer almaktadır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun "Türkiye'de yerleşme" başlıklı 4 üncü maddesinde, "ikametgahı Türkiye'de bulunanlar ile bir takvim yılı içinde Türkiye'de devamlı olarak altı aydan fazla oturanlar"ın Türkiye'de yerleşmiş sayılacakları hükmü yer almaktadır. Aynı Kanunun 3 üncü maddesinde ise, Türkiye'de yerleşmiş olanların Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri kazanç ve iratların tamamı üzerinden vergilendirilecekleri hususu hüküm altına alınmıştır.

Türkiye'de kendinize ait bir meskeninizin bulunması ve gönderdiğiniz yurda giriş-çıkış kayıtlarınıza göre 2012 yılından itibaren her takvim yılında Türkiye'de devamlı olarak altı aydan fazla sürelerle oturmanız nedeniyle Gelir Vergisi Kanununun 4 üncü maddesi gereğince Türkiye mukimi sayılmanız gerekmektedir. Bununla birlikte, Hollanda iç hukuku uyarınca Hollanda mukimi olarak da değerlendirildiğiniz için Anlaşmanın 4 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan aşağıdaki hükümlerin sırayla uygulanması gerekmektedir.

"2.1 inci fıkra hükümleri dolayısıyla bir gerçek kişi her iki Devlette de mukim olduğunda, bu kişinin statüsü aşağıdaki kurallara göre belirlenecektir:

   a) Bu kişi, daimi olarak kalabileceği bir meskenin bulunduğu Devletin mukimi kabul edilecektir. Eğer bu kişinin her iki Devlette de daimi olarak kalabileceği bir meskeni varsa, bu kişi kişisel ve ekonomik ilişkilerinin daha yakın olduğu Devletin mukimi kabul edilecektir (hayati menfaatlerin merkezi);

   b) Eğer kişinin hayati menfaatlerinin merkezinin yer aldığı Devlet saptanamazsa veya kişinin her iki Devlette de daimi olarak kalabileceği bir meskeni yoksa, bu kişi kalmayı adet edindiği evin bulunduğu Devletin mukimi kabul edilecektir;

   c) Eğer kişinin her iki Devlette de kalmayı adet edindiği bir ev varsa veya her iki Devlette de böyle bir ev söz konusu değilse, bu kişi vatandaşı bulunduğu Devletin mukimi kabul edilecektir.

   d) Eğer kişi her iki Devletin de vatandaşıysa veya aksine her iki Devletin de vatandaşı değilse, Devletlerin yetkili makamları sorunu karşılıklı anlaşmayla çözeceklerdir."

Bu hükümlere ve özelge talep formunda verdiğiniz bilgilere göre, 2015 yılından itibaren aile ve sağlık ile ilgili nedenlerle Türkiye'de bulunduğunuz, Türkiye'den emekli maaşı aldığınız ve ayrıca Ekim 2017'den itibaren Türkiye'de ücretli olarak çalışmaya başladığınız hususları dikkate alındığında hayati menfaatlerinizin merkezinin Türkiye olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, Anlaşmanın 4 üncü maddesinin 2 nci fıkrasının (a) bendi hükmü gereğince 2015 yılından itibaren Türkiye mukimi olarak kabul edilmeniz ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca Türkiye içinde ve dışında elde ettiğiniz kazanç ve iratların tamamı üzerinden Türkiye'de vergilendirilmeniz gerekmektedir.

Özelge talep formunda verdiğiniz bilgilerden, Hollanda kaynaklı bir gelirinizin bulunmadığı anlaşılmakta olup bir Türkiye mukimi olarak Türkiye'den elde ettiğiniz gelirlerden Hollanda'nın vergi alma hakkı bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, mukimlik belgesinin düzenlenmesine ilişkin açıklamalar ise 20.12.2013 tarih ve ÇVÖA/2013–1 sayılı Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Sirküleri/3'te yer almaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.