Tarih : 20.03.2019
Yayın Dönemi : Nisan 2019

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü

Sayı : 39044742-130[Özelge]-E.234034

Tarih: 20.03.2019

Konu :İmalatçılar tarafından ihraç kaydıyla teslim edilen mallara ait KDV'nin terkin ve iadesi için ihracatçıdan alınacak belgeler 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, ihraç kaydı ile mal aldığınız imalatçı firmaların katma değer vergisi (KDV) tecil-terkin ve iade işlemlerinin tamamlanması için ihracata ilişkin olarak ihracat satış faturası, gümrük çıkış beyannamesi ve taahhütname talep ettiği belirtilerek, ticari sır niteliği taşıyan müşteri bilgisi, satış miktarı ve birim fiyatları gibi bilgileri içeren faturaların imalatçı firmalara verilmesine gerek olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

3065 sayılı KDV Kanununun 11/1-c maddesine göre, ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait KDV'nin ihracatçılar tarafından ödenmeyeceği, mükelleflerce tahsil edilemeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu verginin vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunacağı, söz konusu malların ihracatçıya teslim tarihini takip eden ay başından itibaren 3 ay içerisinde ihraç edilmesi halinde tecil edilen verginin terkin edileceği hüküm altına alınmıştır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin "II/A-8. İhraç Kaydıyla Teslimlerde Tecil-Terkin Uygulaması" başlıklı bölümünün "II/A-8.13. İade" başlıklı alt bölümünde;

"İhraç kaydıyla teslimlerden kaynaklanan iade taleplerinde aşağıdaki belgeler aranır.

- Standart iade talep dilekçesi

- İlgili meslek odasına üyelik belgesinin onaylı örneği (Belgede değişiklik olmadığı sürece bir defa verilmesi yeterlidir.)

- İmalatçı belgesi (Belgede değişiklik olmadığı sürece bir defa verilmesi yeterlidir.)

- İhraç kaydıyla teslim faturaları veya listesi

- Gümrük beyannamesi çıktısı veya listesi (serbest bölge işlem formu veya özel fatura örneği)

- İhraç kaydıyla teslim edilen malın ihraç edildiğine dair ihracatçı firmadan alınan onaylı yazı, (Bu yazıda; ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin tarihi ve sayısının, belgeyi talep eden imalatçının adı, soyadı veya unvanı, bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası, ihraç kayıtlı teslim edilen mala ilişkin fatura veya benzeri belgenin tarihi, numarası, malın cinsi, miktarı, bedeli, KDV oranı ve hesaplanan KDV tutarının gösterilmesi gerekmektedir.)

- İhraç kayıtlı teslimin yapıldığı döneme ait indirilecek KDV listesi"

açıklamalarına yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 15/02/2019 tarih ve 30687 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 23 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile KDV Genel Uygulama Tebliğin (II/A-8.13.) bölümünün ilk paragrafındaki "İhraç kaydıyla teslim edilen malın ihraç edildiğine dair ihracatçı firmadan alınan onaylı yazı," ibaresi "Gümrük beyannamesi üzerinde imalatçı firma bilgisine ilişkin kayıt bulunmaması halinde, ihraç kaydıyla teslim edilen malın ihraç edildiğine dair ihracatçı firmadan alınan onaylı yazı" olarak değiştirilmiştir.

Buna göre, ihraç kayıtlı teslimlerden kaynaklanan iade taleplerinde ihraç kayıtlı teslim yapan mükellefler tarafından, gümrük çıkış beyannamesi yerine gümrük çıkış beyannamesi listesi ve gümrük beyannamesi üzerinde imalatçı firma bilgisine ilişkin kayıt bulunmaması halinde, ihraç kaydıyla teslim edilen malın ihraç edildiğine dair ihracatçı firmadan alınan onaylı yazının (tebliğde belirtilen bilgileri taşıyan) veya bu yazıda olması gereken bilgileri içeren listenin mükelleflerin bağlı bulundukları Vergi Dairesi Müdürlüklerine ibrazı yeterli olacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.