Tarih : 06.02.2019
Yayın Dönemi : Mart 2019

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığı

(Kdv- Ötv Müdürlüğü)

Sayı: 20811645-130[18-415-41]-E.9680

Tarih: 06.02.2019

Konu: İmalat Sanayiinde Kullanılmak Üzere İktisap Edilecek Makina ve Teçhizatta KDV İstisnası

İlgi: 24.07.2018 tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge  talep formunuz ve eki dilekçenizde,

 - Sanayi sicil belgesini haiz firmanızın Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı" kapsamında mercimek işleme tesisi modernizasyonu için sunduğunuz projeye istinaden KDV hariç %50 oranında hibe desteği almaya uygun görüldüğünüz, bu kapsamda sözleşme yapılarak projenizin uygulama aşamasına geçildiği, hibe desteği kapsamında yer alan tüm makine ve ekipmanların temininde KDV tutarının tarafınızca ödeneceği,

-Bu projede yer alan tüm makine ve teçhizatların; KDV Kanununun Geçici 39 uncu maddesi kapsamına giren ve sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerce münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere istisna kapsamında iktisap edilecek makine ve teçhizatın belirlenmesi hakkında yayımlanan 30/04/2018 tarih ve 2018/11674 sayılı Kararname eki listede yer alan makine ve teçhizatlar arasında sayıldığı,

belirtilerek özelge talep formunuz ekindeki listede yer alan, "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı" kapsamında hibe desteği verilecek olan makine ve teçhizatlar için KDV istisnası uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun Geçici 39 uncu maddesinde, 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz katma değer vergisi mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimlerinin 31/12/2019 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesna olsuğu, imalat sanayiinde kullanılmak üzere istisna kapsamında teslim edilecek makina ve teçhizatı belirlemeye Cumhurbaşkanı, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığının yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır.

İmalat sanayiinde kullanılmak üzere söz konusu istisna kapsamında teslim edilecek makine ve teçhizatlar 30/04/2018 tarihli ve 2018/11674 sayılı Kararname eki Karara ekli listede belirlenmiştir.

Konu ile ilgili olarak KDV Genel Uygulama Tebliğinin "II/E-9. İmalat Sanayiinde Kullanılmak Üzere Yapılan Yeni Makina ve Teçhizat Teslimlerinde İstisna" başlıklı bölümünde ise gerekli açıklamalara yer verilmiştir.

Buna göre, 2018/11674 sayılı Kararname eki Karara ekli liste kapsamında yer alan makine ve teçhizatın münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere Şirketinize teslimi KDV Kanununun Geçici 39 uncu maddesi uyarınca KDV'den istisna olup, söz konusu makine ve teçhizata ilişkin olarak Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı" kapsamında sunulan proje kapsamında KDV hariç %50 oranında hibe desteği alınmasının istisna uygulamasına etkisi bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.