Tarih : 13.03.2019
Yayın Dönemi : Nisan 2019

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı: 39044742-010-213227

Tarih: 13.03.2019

Konu: Yurtdışı grup firmasından yansıtılan mahkeme, avukatlık masraflarının yansıtılmasının ve borç tahsilat hizmet bedelinin KDV'ye tabi olup olmadığı.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, ../../1999 tarihinde kurulan Şirketinizin; Fransa'da mukim …'nın bağlı ortağı olduğu, işletme ve diğer idari danışmanlık alanında faaliyet gösterdiği, birçok firmaya borç tahsilat hizmeti verdiği, hizmet verdiğiniz bu firmalardan birinin ilişkili firmanız olan … A.Ş. olduğu ve Şirketinizin Türkiye'de mukim … A.Ş.nin poliçelerinin ve yine Türkiye'de mukim diğer müşterilerinin yurt dışındaki alacaklarının tahsili için borçlu firmaların bulunduğu ülkedeki mahkemelere, yurt dışındaki grup şirketleri aracılığıyla alacak davası açtığı,

-Yurt dışındaki .. grup şirketi tarafından bu davalar sırasında yurt dışında mukim avukatlardan alınan hizmetler ile yapılan icra, dosya takip vb. avukatlık masraflarının yansıtılmasına ilişkin Şirketinize yasal masraf faturaları kesildiği,

-Söz konusu alacaklar tahsil edildiğinde yurt dışındaki grup şirketi tarafından takibi yapılan bu işlem için Şirketinize borç tahsilatı hizmet faturaları kesildiği,

-Yurt dışındaki grup şirketlerinden alınan söz konusu hizmetlere ilişkin bedele, Şirketinizin hizmet bedeli de dahil olmak üzere katma değer vergisi hesaplanarak … Sigorta A.Ş.'ye veya borç tahsilat sözleşmesi yapılan diğer müşterilerinize fatura edildiği,

belirtilerek, yurt dışındaki alacakların tahsili için yurt dışında açılan ve yurt dışındaki grup şirketleri tarafından takibi yapılan davalar sırasında yurt dışında yapılan icra, dosya takibi gibi masraflar ve alınan avukatlık hizmetlerinin yansıtılmasına ilişkin Şirketinize kesilen yasal masraf faturaları ile tahsilat yapıldığında yurt dışındaki grup şirketleri tarafından kesilen borç tahsilatı hizmet faturalarının katma değer vergisinin konusuna girip girmediği hususlarında Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu,

4/1 nci maddesinde, hizmetin teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olduğu, bu işlemlerin bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşebileceği,

6/b maddesinde, hizmet ifalarında işlemin Türkiye'de yapılmasının, hizmetin Türkiye'de yapılmasını veya hizmetten Türkiye'de faydalanılmasını ifade ettiği

hüküm altına alınmıştır.

Konuyla ilgili olarak, 26/04/2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 01/05/2014 tarihinde yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/A-6.2.) bölümünde;

"Hizmet ifalarında işlemin Türkiye'de yapılmış sayılması için, 3065 sayılı Kanunun (6/b) maddesine göre hizmetin Türkiye'de yapılması veya hizmetten Türkiye'de faydalanılması gerekir.

Hizmetin Türkiye'de yapılmış sayılması için belirtilen iki şartın birlikte gerçekleşmesi gerekmez. Şartlardan herhangi birisinin oluşması halinde hizmet, Türkiye'de yapılmış sayılır. Bir diğer ifade ile hizmet Türkiye'de yapılmışsa, hizmetten hangi ülkede faydalanılırsa faydalanılsın işlem Türkiye'de yapılmış sayılır ve vergiye tabi olur. Hizmetin başka bir ülkede yapılması halinde bu hizmetten Türkiye'de faydalanılmış ise işlem yine Türkiye'de yapılmış  sayılır."

açıklamalarına yer verilmiştir.

Buna göre, alacakların yurt dışındaki takibine ilişkin olarak, bağlı ortağı olduğunuz yurt dışında mukim firmadan alınan hizmetlere yönelik ödediğiniz icra, dosya takip, avukatlık masrafı ile borç tahsil hizmet bedeli üzerinden; söz konusu hizmetler yurt dışında ifa edildiğinden ve bu hizmetlerden  yurt dışında faydalanıldığından, sorumlu sıfatıyla KDV hesaplanmasına gerek bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.