Tarih : 13.01.2017
Yayın Dönemi : Ocak 2019

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Sayı: 11395140-105[Mük 257-2012/VUK-1- . . .]-12102
 
Tarih: 13.01.2017

Konu: Yurt dışından ithal edilen malın henüz serbest bölgede iken başka bir firmaya satılmasının vergisel boyutu ve Ba Bs formu hk.


            İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ile serbest bölgede şubenizin bulunduğu, yurt dışından serbest bölgeye makine ithal ettiğinizi ve ithal edilen bu makinenin henüz serbest bölge içinde iken başka bir firmaya satıldığını, sözü edilen firmanın GGB düzenleyerek malı teslim aldığı, kurumunuzun ise makineyi serbest bölgede sattığı fiyat ile yurt dışından aldığı fiyat arasındaki farkı komisyon geliri olarak kaydettiği ifade edilerek bahsi geçen işlemin KDV Kanunu yönünden durumu ile Ba-Bs Formları bildirimi hususlarında Başkanlığımızdan görüş talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

            l- KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN :

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu hüküm altına alınmış, l1/l-a bendiyle de ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler ile yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler, serbest bölgelerdeki müşteriler için yapılacak fason hizmetler KDV den istisna edilmiştir. Kanunun 6/b maddesinde de işlemlerin Türkiye'de yapılmasının; malların teslim anında Türkiye'de bulunmasını, hizmetin Türkiye'de yapılmasını veya hizmetten Türkiye'de faydalanılmasını ifade ettiği belirtilmiştir.

            Aynı Kanunun 12/1 inci maddesinde; bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi, teslimin yurt dışındaki bir müşteriye veya bir serbest bölgedeki alıcıya ya da yetkili gümrük antreposu işleticisine yapılması ve teslim konusu malın Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye veya bir serbest bölgeye vasıl olması ya da yurt dışındaki müşteriye gönderilmek üzere yetkili gümrük antreposuna konulmasının gerçekleşmesine bağlanmış, teslim konusu malın ihraç edilmeden önce yurt dışındaki alıcı adına hareket eden yurt içindeki firmalar veya bizzat alıcı tarafından işlenmesi veya herhangi bir şekilde değerlendirilmesinin durumu değiştirmeyeceği hükme bağlanmıştır.

            Yine aynı Kanunun 16/1-c maddesine göre, Gümrük Kanunundaki transit ve gümrük antrepo rejimleri ile geçici depolama ve serbest bölge hükümlerinin uygulandığı malların KDV ye tabi olmayacağı hüküm altına alınmıştır.

            Bu çerçevede, kurumunuzca yurt dışından ithal edilen makinenin serbest bölgede başka bir alıcıya teslimi KDV Kanununun 16/1-c maddesi uyarınca KDV den istisna olup, söz konusu satış ilgili dönem KDV Beyannamesinde gösterilmeyecektir.

            ll- VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN:

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun 148, 149 ve mükerrer 257 nci maddelerinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak, 350 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)" ile; mal ve hizmet satışlarını ise "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)" ile bildirmeleri yükümlülüğü getirilmiş olup, 04/02/2010 tarih ve 27483 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin  "I-Kapsam" başlıklı bölümünün ‘Yükümlülük Kapsamındaki Mükellefler' başlıklı kısmında ; "Bilindiği üzere, belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)" ile; mal ve hizmet satışlarını ise "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)" ile bildirme yükümlülüğü, bilanço esasına göre defter tutan mükellefleri kapsamaktadır." hükmüne yer verildikten sonra aynı bölümün 1.1.3 numaralı kısmında;  "Serbest bölgelerde faaliyet gösteren mükelleflerin de Ba-Bs bildirimi verme yükümlülüğü bulunmaktadır. Söz konusu bildirimler, bu mükelleflerin kanuni merkezleri tarafından, merkez ve şube bilgileri birleştirilerek verilecektir. Ancak, kanuni ve iş merkezi yurt dışında olup, münhasıran serbest bölgede şubesi veya temsilciliği bulunan mükellefler, bildirim formlarında merkez bilgilerini dikkate almaksızın yalnızca serbest bölgede faaliyette bulunan şubelerinin mal ve/veya hizmet alış/satışlarını bildireceklerdir." açıklaması yer almakta olup, 1.1.5 numaralı kısmında ; "Birden fazla şubesi bulunan mükelleflerin bildirim formlarının merkez tarafından şube ve merkez bilgileri birleştirmek suretiyle verilmesi gerektiği" belirtilmektedir.

            Aynı Tebliğin 08.09.2012 tarihinde yürürlüğe giren 418 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile değişen 3.2.2 numaralı kısmında “.......  Ayrıca serbest bölgelerde faaliyette bulunan mükelleflerin yurt içiyle yaptıkları alış-satış işlemlerinin bildirilmesinde; gümrük giriş veya çıkış beyannamesi düzenlenmesi hallerinde bu beyannamelerin kapanma tarihleri ve tutarları, gümrük giriş veya çıkış beyannamesi düzenlenmemesi durumlarında ise serbest bölge işlem formu tarihi ve tutarı dikkate alınacaktır....."

            3.2.3. numaralı kısmında ise; "Bir kişi veya kurumun birden fazla şubesinden yapılan mal ve /veya hizmet alımları, muhasebe sistemi gereği ayrı ayrı takip edilse bile, birleştirilerek Ba bildirim formunda tek satır olarak gösterilebileceği, aynı şekilde bir kişi veya kurumun birden fazla şubesine yapılan mal ve/veya hizmet satışları da birleştirilerek Bs bildirim formunda tek satır olarak gösterilebileceği",

            Anılan kısma 418 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile eklenen paragrafta ise "Diğer taraftan, serbest bölgelerden yapılan mal ve/veya hizmet alım-satım işlemlerinin bildirilmesinde; serbest bölgede faaliyette bulunan mükelleflerin Türkiye'deki merkez veya şubelerinden  de alım-satım yapılması hallerinde, Türkiye'den yapılan alım-satım işlemleri ile serbest bölgedeki şubeden yapılan alım-satım işlemleri ayrı satırlar şeklinde bildirilecektir. Bu kapsamda yapılan bildirimlerde serbest bölgelerden yapılan alım-satım işlemlerinin bildirildiği satırların ülke kodu kısmında "Serbest Bölge" ifadesinin seçilmesi gerekmektedir" açıklamalarına yer verilmiştir.

            396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin 2.1 bölümünde "Yükümlülük kapsamındaki mükelleflerin mal ve/veya hizmet alış/satşlarının aylık dönemler itibariyle bildirilmesi gerekmektedir. Mal ve/veya hizmet alış/satışlarının bildirilecekleri aylık dönemler, bunlara ilişkin belgelerin düzenlenme tarihi dikkate alınarak belirlenir." hükümleri yer almaktadır.

            Bu kapsamda, Ba-Bs formlarının en önemli özelliklerinden biri, bu formların ekonomideki aktörler arasındaki mal ve hizmet hareketlerinin bağlantılarını ortaya çıkartabilmesidir. Bu yolla bir mükellefin mal ve hizmet alım/satım zinciri içerisindeki tüm mükellefler tespit edilebilmektedir.

            Yukarıda yapılan açıklamalar uyarınca; yurt dışından serbest bölgeye ithal ettiğiniz makinenin serbest bölgede satışı KDV'den istisna olmakla birlikte söz konusu makinenin teslimi için fatura düzenlenmiş olması nedeni ile Bs formuna dahil edilerek bildirimde bulunulması,

            Diğer taraftan serbest bölgede bulunan şubeniz ile Türkiyede yerleşik merkezinizde sürdürülen faaliyetinizden dolayı Ba-Bs bildirim formu verme yükümlülüğünüz bulunmakta olup, söz konusu bildirim formlarının kanuni merkeziniz tarafından, merkez ve serbest bölgedeki şube bilgilerinizin birleştirilerek verilmesi,

             gerekmektedir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 


 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.