Tarih : 26.10.2017
Yayın Dönemi : Aralık 2018

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı: 39044742-200.03.01-396220
 
Tarih: 26.10.2017

Konu: Sözleşme şartları uyarınca, mal teslimi karşılığı olmadan ödenen bedelin KDV' ye tabi olup olmadığı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda;

            - …. A.Ş  ile şirketiniz arasında imzalanan sözleşme kapsamında firmaya enstrüman havası, oksijen ve azot gazı tesliminde bulunduğunuzu,

            -Söz konusu sözleşmeye göre ticari hayatta "al ya da öde" olarak adlandırılan uygulamaya istinaden ilgili firmanın belirli miktarda mal teslim almayı taahhüt ettiği, mal miktarının teslim alınmasa dahi bu miktarın karşılığı olan bedelin ödenmesi gerektiği,

            -Yapılan ödemenin cezai bir uygulamadan ziyade tarafların verimli ve üretimlerini aksatmayacak asgari düzeyde bir girdinin garanti altına alınmasına yönelik olduğu,

            belirtilerek teslimi gerçekleşmeyen mal miktarına ilişkin bedelin KDV ye tabi olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmuştur.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

          - 1/1 inci maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

          - 4 üncü maddesinde, hizmetin, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olduğu ve bu işlemlerin bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi, şekillerde gerçekleşebileceği,

            - 20 nci maddesinde, teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu, bedel deyiminin, malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan ve yahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade ettiği

             hükme bağlanmıştır.

            Diğer taraftan, 60 No.lu KDV Sirkülerinin  "1.2.Tazminatlar" başlıklı bölümünde, "Herhangi bir teslim veya hizmetin karşılığı olarak ortaya çıkmayan tazminat ve benzeri ödemeler prensip olarak KDV nin konusuna girmemektedir. Bu kapsamda, işin sözleşme şartlarına uygun yapılmaması, işin verilen süre içerisinde tamamlanmaması, sözleşmenin feshedilmesi gibi nedenlerle tazminat, cayma bedeli vb. adlarla yapılan cezai şart mahiyetindeki ödemeler herhangi bir teslim veya hizmetin karşılığı olmadığından KDV'nin konusuna girmemektedir." açıklamalarına yer verilmiştir.

            Buna göre, şirketiniz ile mal tesliminde bulunduğunuz firma arasında yapılan sözleşmeye göre uygulanan belirli miktarda mal teslim almayı taahhüt etmeye dayalı "al ya da öde sistemi" nedeniyle teslim alınmayan mal miktarının karşılığı olarak şirketinize ödenen bedeller, alınması taahhüt edilen ve sözleşme gereği teslim edilmiş kabul edilen malın karşılığını oluşturduğu anlaşıldığından, söz konusu ödemeler üzerinden KDV hesaplanması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.
(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.
(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.