Tarih : 22.10.2018
Yayın Dönemi : Aralık 2018

TC.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı: 64597866-105[230 ]-E.22294

Tarih: 22.10.2018

Konu: Şirketin depo ve şubelere transfer edeceği malları e-irsaliye belgesi ile belgelendirip belgelendirmeyeceği.

İlgi: 21/02/2018 tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; hazır giyim perakende satışı faaliyetinden dolayı Başkanlığımız  ... vergi kimlik numaralı mükellefi olan şirketinizin, faaliyeti gereği şubeler ve depolar arasındaki mal transferlerinde dahili sevk irsaliyesi düzenlediği, 487 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğindeki açıklamalar doğrultusunda e-irsaliye uygulamasına geçmeyi planladığı ve bu kapsamda alt yapı çalışmaları yapıldığı belirtilerek, e-irsaliye uygulamasının şubeler ve depolar arası mal transferlerinde kullanılıp kullanılamayacağı hususunda tereddüt oluştuğundan Başkanlığımız görüşü talep edildiği anlaşılmaktadır.


 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 242 nci maddesinin ikinci fıkrası ile Hazine ve Maliye Bakanlığı; elektronik defter, kayıt ve belgelerin oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafazası ve ibrazı ile defter ve belgelerin elektronik ortamda tutulması ve düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye, elektronik ortamda tutulmasına ve düzenlenmesine izin verilen defter ve belgelerde yer alması gereken bilgileri internet de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında Maliye Bakanlığına aktarma zorunluluğu getirmeye, bilgi aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, Vergi Usul Kanunu kapsamına giren işlemlerde elektronik imza kullanım usul ve esaslarını düzenlemeye ve denetlemeye yetkili kılınmıştır.


Söz konusu fıkrada, Vergi Usul Kanunu ve diğer vergi kanunlarında defter, kayıt ve belgelere ilişkin olarak yer alan hükümlerin elektronik defter, kayıt ve belgeler için de geçerli olduğu; Hazine ve Maliye Bakanlığının, elektronik defter, belge ve kayıtlar için diğer defter, belge ve kayıtlara ilişkin usul ve esaslardan farklı usul ve esaslar belirlemeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.


Anılan Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde ise, Hazine ve Maliye Bakanlığının, tutulması ve düzenlenmesi zorunlu defter, kayıt ve belgelerin mikro film, mikro fiş veya elektronik bilgi ve kayıt araçlarıyla yapılması veya bu kayıt ortamlarında saklanması hususunda izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, bu şekilde tutulacak defter ve kayıtların kopyalarının Hazine ve Maliye Bakanlığında veya muhafaza etmekle görevlendireceği kurumlarda saklanması zorunluluğu getirmeye, bu konuda uygulama usul ve esaslarını belirlemeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.


Vergi Usul Kanununda sevk irsaliyesi belgesine ilişkin olarak "Faturanın Şekli" Başlıklı  230. maddesinin 5.bendinde; "Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası, (Malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlemesi ve taşıtta bulundurulması şarttır.

Malın, bir mükellefin birden çok iş yerleri ile şubeleri arasında taşındığı veya satılmak üzere bir komisyoncu veya diğer bir aracıya gönderildiği hallerde de, malın gönderen tarafından sevk irsaliyesine bağlanması gereklidir. Bu bentte yazılı irsaliyeler hakkında fiyat ve bedel ile ilgili bilgiler hariç olmak üzere, bu madde hükmü ile 231 inci madde hükmü uygulanır. İrsaliyelerde malın nereye ve kime gönderildiği ayrıca belirtilir.

Şu kadar ki nihai tüketicilerin tüketim amacıyla perakende olarak satın aldıkları malları kendilerinin taşıması veya taşıttırması halinde bu mallara ait fatura veya perakende satış fişinin bulunması şartıyla sevk irsaliyesi aranmaz.)" hükümlerine yer verilmiştir.


Bu çerçevede, Vergi Usul Kanununun Hazine ve Maliye Bakanlığına tanıdığı yetkilere istinaden, yaygın olarak kullanılan belgelerden biri olan sevk irsaliyesinin de elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin usul ve esaslara  487 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer verilmiştir.


Anılan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin "Elektronik irsaliye (e-irsaliye) " başlıklı 3 üncü maddesinde yer alan açıklamalara göre; e-İrsaliye belgesi, e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı olan mükellefler arasında düzenlenebileceği, taraflardan birinin e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı olmadığı durumda sevk irsaliyesi belgesinin e-İrsaliye olarak düzenlenemeyeceği, matbu kağıt ortamda sevk irsaliyesi olarak düzenleneceği, düzenlenen e-İrsaliye'nin yeni bir belge türü olmadığı, bu belgenin kağıt ortamdaki sevk irsaliyesi belgesi ile aynı hukuki niteliklere sahip olduğu belirtilmektedir.

 Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre; e-İrsaliye belgesinin yeni bir belge türü olmayıp, kağıt ortamdaki sevk irsaliyesi ile aynı hukuki niteliklere sahip olması, malın, bir mükellefin birden çok iş yerleri ile şubeleri arasında taşındığı hallerde de sevk irsaliyesine bağlanması gerektiği hükmünün yer alması ve bu tür sevkiyat işleminde belgeyi düzenleyen ile düzenlenen muhatabın aynı kişi olması, bir başka ifade ile dahili sevkiyatlara ilişkin düzenlenecek irsaliyenin düzenleyicisi ve muhatabının aynı kişi olması ve bu kişiliğin de e-İrsaliye sisteminde kayıtlı kullanıcı olmasından dolayı, şirketinizce gerek     e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı üçüncü kişilere, gerekse kendi depo ve şubelerinize yapılan mal sevkiyatlarında kendinize olmak üzere e-İrsaliye düzenlenerek sevk işleminin belgelendirilmesi gerekmektedir.


Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.