Tarih : 02.08.2016
Yayın Dönemi : Aralık 2018

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı: 39044742-010-105816

Tarih: 02.08.2016

Konu: İthal edilen yazılımın yurt içi ve yurt dışında satılan ürünlerin her ikisinde de kullanılması halinde KDV matrahının hesaplanması

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; şirketinizin internet vasıtasıyla televizyon izlenmesine imkan veren IPTV cihazlarını yurtdışında bir firmaya imal ettirerek Türkiye'ye getirilmeden yine yurtdışında bulunan müşterilere transit ticaret uygulaması kapsamında satacağı; söz konusu cihazların çalışmasını sağlamak amacıyla cihazların her birinde kullanılacak yazılımın yurt dışında muhtelif ülkelerin mukimi firmalardan temin edildiği, ancak bu yazılımın aynı zamanda yurt içinde satışı yapılan cihazlarda da kullanılacağı belirtilerek, bu yazılım için ödenen  lisans bedelleri üzerinden sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi gereken katma değer vergisi (KDV) matrahının nasıl belirleneceği hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

- 1/1 inci maddesinde; Türkiye'de ticari, sınai, zırai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

- 1/2 maddesinde her türlü mal ve hizmet ithalatının KDV ye tabi olduğu,

- 6 ncı maddesinde; işlemlerin Türkiye'de yapılmasının, malların teslim anında Türkiye'de bulunmasını, hizmetin Türkiye'de yapılmasını veya hizmetten Türkiye'de faydalanılmasını ifade ettiği,

- 8/1-b maddesinde; ithalatta mal ve hizmet ithal edenlerin verginin mükellefi olduğu,

- 9/1 inci maddesinde; mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği,

- 20 nci maddesinde; teslim ve hizmet işlemlerinde matrah, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu, bedel deyiminin, malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade ettiği,

- 21 inci maddesinde ise; ithal edilen malın gümrük vergisi tarhına esas olan kıymetinin, gümrük vergisinin kıymet esasına göre alınmaması veya malın gümrük vergisinden muaf olması halinde, sigorta ve navlun bedelleri dahil (CIF) değeri, bunun belli olmadığı hallerde malın gümrükçe tespit edilecek değeri, ithalat sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar, gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve ödemelerden vergilendirilmeyenler ile mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur farkı gibi ödemelerin ithalatta verginin matrahını oluşturduğu,

 hüküm altına alınmıştır.

 Buna göre, internet vasıtasıyla televizyon izlenmesine imkan veren tamamen yurt dışında üretimi ve satışı yapılan IPTV cihazlarının çalıştırılmasını sağlamak üzere yurt dışında çeşitli ülkelerde faaliyet gösteren firmalardan temin edilen ve yurt dışında yararlanılan yazılım hizmeti KDV nin konusuna girmediğinden, hizmet bedeli üzerinden KDV hesaplanmayacaktır.

 Öte yandan, belirtilen yazılımın Türkiye'de satışı yapılan IPTV cihazlarının çalıştırılması için de kullanılması halinde faydalanma Türkiye'de olacağından söz konusu yazılım bedelleri üzerinden hesaplanan KDV'nin sorumlu sıfatıyla tarafınızdan beyan edilerek ödenmesi gerekmektedir.

 Diğer taraftan, yurt dışında satılan IPTV cihazları ile Türkiye'de satılan IPTV cihazlarında aynı yazılımın kullanılması halinde, söz konusu yazılımlara ilişkin ödenen bedellerin satışa konu edilen cihaz adedine göre belirleniyor olması ve bunun da tevsik edilmesi şartıyla, ödenen toplam lisans bedelinden, yurt içi teslime isabet eden tutarın hesaplanması yoluyla KDV matrahının tespiti mümkün bulunmaktadır.

 Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

 (**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir. 

 (***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.