Tarih : 23.02.2017
Yayın Dönemi : Aralık 2018

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü)

Sayı: 76464994-130[KDV.2015.157]-15901

Tarih: 23.02.2017

Konu: Yatırım teşvik belgesi kapsamında KDV istisnasında hizmet faturalandırıldıktan sonra gelen gider faturaları.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Şirketinizce Güneş Enerji Santrali (GES) kurulumu faaliyetinize yönelik yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere yapmış olduğunuz projelerden dolayı KDV iadesi talebinde bulunduğunuz belirtilerek, istisna kapsamında kurmuş olduğunuz sisteme ait fatura düzenlenme tarihinden sonra Şirketinize intikal ettirilen ve teslimde bulunduğunuz firmaya yansıtılmayan gider faturalarında yer alan yüklenim KDV lerin, iadesinin talep edilip edilemeyeceği konusunda Başkanlığımız görüşü istenilmektedir. 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 13 üncü maddesinin (d) bendi uyarınca, Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makina ve teçhizat teslimleri KDV den istisnadır.

Söz konusu istisnaya ilişkin olarak yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV, Kanunun 32 nci maddesi uyarınca talep edilmesi halinde bu işlemleri yapanlara iade olunur.

Öte yandan, istisna uygulamasının usul ve esaslarına KDV Genel Uygulama Tebliğinin "II/B-5. Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Makine ve Teçhizat Teslimlerinde İstisna" başlıklı bölümünde ve 60 No.lu KDV Sirkülerinde yer verilmiştir.

Söz konusu Tebliğin "II/B-5.1." Bölümünde, teşvik belgesi eki listelerde yer alan ve teşvik belgesi sahibi mükellefe bir bütün halinde teslimine teknik olarak imkân olmadığı için yatırım mahallinde kurulumu, montajı gerçekleştirilen makine-teçhizatın istisna kapsamında olduğu, bu uygulamada, bizzat teslimi yapan mükellef tarafından yatırım mahallindeki kurulum ve montaj işlerinin, teslimden ayrı olarak fiyatlandırılmadığı sürece hizmet olarak değerlendirilip istisna dışında tutulmayacağı, istisnanın kurulum ve montaj dâhil toplam bedele uygulanacağı belirtilmiştir. 

Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; Şirketinizce yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere KDV Kanununun 13/d maddesi kapsamında teslim edilen Güneş Enerji Sistemine ilişkin yüklenilip indirim konusu yapılamayan KDV nin, sistemin tamamlandığı dönem itibariyle iadesinin talep edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Ancak, istisna kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak daha sonra ortaya çıkan gider faturalarına yönelik yüklenilen KDV nin,

-İadenin YMM Tasdik Raporu ile talep edilmesi halinde bu yüklenimlerin istisna kapsamındaki teslime ait olduğunun gerekçeleriyle açıklanması,

-İadenin mahsuben ya da teminat karşılığı talep edilmesi durumunda ise yüklenimlerin istisna kapsamındaki teslime ait olduğu hususunda istenilecek yazılı izahatın vergi dairesince yeterli görülmesi halinde,

 iadesi mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir. 

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.