Tarih : 09.03.2017
Yayın Dönemi : Aralık 2018

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı: 39044742-130-68293

Tarih: 09.03.2017

Konu: Faydalı ömrü sona eren plastik ayakkabı kalıbı teslimlerinin KDV'den istisna olup olmadığı.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; üretimde kullanılan plastik ayakkabı kalıplarının faydalı ömrünün 4 yıl olduğu belirtilerek, faydalı ömrü dolan plastik ayakkabı kalıplarının tesliminin Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 17/4-g maddesi gereği istisna olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşleri talep edilmektedir.

KDV Kanununun 17/4-g maddesinde, metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının  teslimlerinin KDV'den müstesna olduğu hüküm altına alınmıştır.

İstisna uygulaması ile ilgili açıklamaların yer aldığı KDV Genel Uygulama Tebliğinin "I/C-2.1.3.3.3 Hurda ve Atık Teslimi" başlıklı bölümünde; hurda kavramının; her türlü metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam hurdasını, bunların hurda halindeki karışımlarını, aynen veya onarılmak suretiyle üretim amaçlarına uygun olarak kullanılamayacak haldeki metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam karakterli her türlü ham, yarı mamul ile mamul maddeyi ifade ettiği belirtilmiş ve aynı bölümde;

"Hurda kavramında işaret edilen genel anlam çerçevesinde;

-Demir, bakır, alüminyum, pirinç, kurşun, teneke, çelik, çinko, pik, sarı, bronz, nikel, kızıl, lehim, mangan-tutya, antimon ve benzeri her türlü metaller,

-Bu metallerin alaşım, bileşim ve cürufları,

-İmalathane ya da fabrikalarda imalat sırasında ortaya çıkan metal kırpıntı, döküntü ve talaşlar ile standart dışı çıkan metal ürünler,

-İzabe tesislerinden çıkan standart dışı metal hammaddeler, yarı mamuller, hadde bozukları ve benzerleri "hurda metal" kabul edilir.

…

Tamir ve bakımdan sonra aynı amaçla kullanılması mümkün olan kullanılmış metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam esaslı eşya teslimlerinde tevkifat uygulanmayacaktır.

...

Örnek 2: (A) Ltd. Şti. tarafından, atık değerlendirme işiyle uğraşan Hurda A.Ş. ne yapılacak hurda pil, hurda akü vb. teslimleri esas itibarıyla Kanunun (17/4-g) maddesi kapsamında KDV'den istisna olacak, (A)'nın istisnadan vazgeçmiş olması halinde teslim bedeli üzerinden hesaplanan KDV'nin (5/10)'u Hurda A.Ş. tarafından tevkifata tabi tutulacaktır.

Hurda akü ve pilin belirli bir işlemden geçirildikten sonra tekrar kullanılabilir duruma gelmesinin mümkün olması halinde, bu teslimde istisna veya tevkifat uygulanmayacaktır.

Araç-gereç ve iş makinelerinin, Kanunun (17/4-g) maddesi veya tevkifat uygulaması kapsamında değerlendirilebilmesi için ekonomik ömrünü doldurmuş bir şekilde satılması ve satış sonunda alıcının bunları, hurda olarak değerlendirmesi gerekmektedir. Aynen veya onarılmak suretiyle üretim amaçlarına uygun olarak kullanılacak durumda olanların teslimi tevkifat kapsamında değerlendirilmez."

açıklamalarına yer verilmiştir.

Buna göre, üretimde kullanılan plastik ayakkabı kalıplarının faydalı ömrü sona erdikten sonra şirketiniz tarafından teslimi, söz konusu kalıpların aynen veya onarılmak suretiyle üretim amaçlarına uygun olarak kullanılmayacak halde olması kaydıyla, KDV Kanununun 17/4-g maddesi gereğince KDV'den istisna bulunmaktadır.

Ancak, faydalı ömrü sona eren plastik ayakkabı kalıplarının aynen veya tamir ve bakımdan sonra kendi işlevini yerine getirmesinin mümkün olması durumunda, hurda olarak kabul edilemeyeceğinden, bunların tesliminde genel esaslara göre KDV uygulanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir. 

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.