Tarih : 21.03.2017
Yayın Dönemi : Aralık 2018

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı: 39044742-130-78967

Tarih: 21.03.2017

Konu: Yurtdışı mukim internet sitesi sahibi firmaya kesilen reklam yayın bedellerinin vergilendirilmesi

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda;

-Türkiye'de bulunan sanatçı ve telif hakkı sahiplerine ait videoların … isimli internet sitesinde yayınlanmasına aracılık ettiğiniz,

-Adı geçen sitede yayımlanan videolara ilişkin olarak site sahibi olan … (Merkezi İrlanda) firması tarafından telif haklarına istinaden reklam yayın bedellerinin şirketinize ödendiği,

-Şirketinizin de komisyon bedelleri saklı kalmak üzere bu gelirleri yurt içindeki telif hakkı sahiplerine ödediği belirtilerek,

… firmasına kesilecek reklam geliri faturalarına konu hizmetin, Katma Değer Vergisi Kanunu ile Vergi Usul Kanunu yönünden değerlendirilmesi talep edilmektedir.

1) Vergi Usul Kanunu Yönünden:

213 sayılı Vergi Usul Kanunun 227 nci maddesinin birinci fıkrasında; "Bu kanunda aksine hüküm olmadıkça bu kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir." hükmüne yer verilmiştir.

Mezkur Kanunun 229 uncu maddesinde; faturanın, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olduğu,

231 inci maddesinin 5 inci bendinde ise; faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami 7 gün içinde düzenleneceği, bu süre içerisinde düzenlenmemiş olan faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı,

232 nci maddesinde ise, birinci ve ikinci sınıf tüccarların, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin, birinci ve ikinci sınıf tüccarlara, serbest meslek erbabına, kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara, defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere, vergiden muaf esnafa sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunların da fatura istemek ve almak mecburiyetinde oldukları

hükme bağlanmıştır.

Buna göre, … isimli internet sitesinde videoları yayımlanan sanatçı ve telif hakkı sahiplerine aktarılmak üzere yurtdışında mukim … firması tarafından firmanıza ödenen reklam yayın bedelleri karşılığında fatura düzenlemeniz gerekmektedir.

2) Katma Değer Vergisi Yönünden: 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

-1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu,

-4/1 inci maddesinde, hizmetin, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olduğu ve bu işlemlerin bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşebileceği,

-6/b maddesinde, işlemlerin Türkiye'de yapılmasının, hizmetin Türkiye'de yapılmasını veya hizmetten Türkiye'de faydalanılmasını ifade ettiği,

-11/1-a maddesinde, yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetlerin KDV'den istisna olduğu,

-12/2 nci maddesinde, bir hizmetin yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmet sayılabilmesi için, hizmetin yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olması ve hizmetten yurt dışında faydalanılması gerektiği,

hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, KDV Genel Uygulama Tebliğinin "II/A/2.1. İstisnanın Kapsamı" başlıklı bölümünde, "… Hizmetten yurtdışında faydalanılmasından kasıt, Türkiye'de yurtdışındaki müşteri için yapılan hizmetin, müşterinin yurtdışındaki iş, işlem ve faaliyetleri ile ilgili olması; Türkiye'deki faaliyetleri ile ilgisi bulunmamasıdır…" açıklamalarına yer verilmiştir.

Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, sanatçı ve telif hakkı sahiplerine ait videolarda yayımlanan reklamlara ilişkin hizmetten Türkiye'de de faydalanıldığından, … firmasına düzenlenecek reklam gelirine ilişkin faturada (komisyon gelirleri ile yurt içindeki telif hakkı sahiplerine ödenecek toplam bedel üzerinden) KDV hesaplanması gerekmekte olup, söz konusu işlemin hizmet ihracı kapsamında KDV'den istisna tutulması mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim. 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

 (**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir. 

 (***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.