Tarih : 26.11.2018
Yayın Dönemi : Aralık 2018

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü

Sayı : 39044742-130[Özelge]-E.1061852

Tarih: 26.11.2018

Konu :Natamam inşaatın devrinde uygulanması gereken KDV oranı

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; ikamet amaçlı binaların inşaatı faaliyetiyle iştigal ettiğiniz, 2017 yılında yapı ruhsatı alarak kendi arsanız üzerinde kabası tamamlanan ve kat irtifakı kurulan inşaatın ekonomik nedenlerden dolayı başka bir müteahhitlik firmasına devredileceği belirtilerek, söz konusu natamam inşaat devrinde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

3065 sayılı KDV Kanununun;

1/1 inci maddesi ile ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisine tabi olduğu,

10 uncu maddesi ile mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması, malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi ile vergiyi doğuran olayın meydana geldiği,

hükme bağlanmıştır.

KDV oranları, 3065 sayılı KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) ile BKK eki (I) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için %8, bu listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Buna göre, tarafınızdan natamam vaziyetteki inşaatın devri işlemi KDV Kanununun 1/1 nci maddesi uyarınca KDV'ye tabi olup, 2007/13033 sayılı Kararname eki listelerde yer almayan bu teslim bedeli üzerinden genel oranda (%18) KDV hesaplanması gerekmektedir.


Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.