Tarih : 15.11.2018
Yayın Dönemi : Aralık 2018

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü

Sayı : 39044742-130[Özelge]-E.1023443

Tarih: 15.11.2018

Konu: Sanayi sicil belgesinde yer almayan ürünün ihraç kayıtlı olarak tesliminin yapılıp yapılamayacağı

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin tetkikinden; muhtelif oto contaları üretimi faaliyetiyle iştigal ettiğiniz, Şirketinize ait sanayi sicil belgesindeki üretim konusu kısmında "motor takım contası, karter contası, egzoz monifold contası, egzoz boğaz contası, takım conta, motor takım contası, silindir kapak contası" adlı ürünlerin yer aldığı belirtilerek; söz konusu contaların üretiminde kullanılan ve .......... Sanayi Odasından aldığınız ekspertiz raporuna göre kapasite raporunda imalatının yapılabileceği belirtilen ancak sanayi sicil belgenizin üretim konusu kısmında yer almayan "saç kesme, delme ve işleme kalıpları ile kompozit malzeme, kesilmemiş (perfore saçlı kompozit rulo)" adlı malların ihraç kaydıyla teslime konu edilip edilemeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

1/1 inci maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu,

11/1-c maddesinde ise, imalatçıların imal ettikleri mallardan ihraç edilmek şartıyla ihracatçılara yapacakları teslimler nedeniyle hesaplanan KDV'nin ihracatçılar tarafından ödenmeyeceği, mükelleflerce tahsil edilmeyen, ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu verginin vergi dairesince tarh, tahakkuk ve tecil olunacağı, ihracatın teslim tarihini takip eden 3 ay içinde gerçekleşmesi halinde de tecil edilen bu verginin terkin edileceği,

hüküm altına alınmıştır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin "II/A-8.3." bölümünde;

''Tecil-terkin uygulamasından "imalatçı" vasfını haiz satıcılar yararlanabilir.

İmalatçının;

- Sanayi siciline kayıtlı ve sanayi sicil belgesini haiz olması veya Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınmış çiftçi kayıt belgesi, gıda işletmesi kayıt belgesi ve işletme onay belgelerinden (üretici belgesi) herhangi birine sahip olması, (Bu belgeler sonraki bölümlerde "imalatçı belgesi" olarak anılacaktır.)

- İlgili meslek odasına kayıtlı bulunması,

- Üretimin yapıldığı dönemde yürürlükte bulunan Sanayi Sicil Tebliğlerinde öngörülen sayıda işçi çalıştırması ve gerekli araç parkına sahip olması veya kapasite raporundaki üretim altyapısına sahip olması gerekmektedir.

..." denilmektedir.

Buna göre, Şirketinize ait sanayi sicil belgesinin üretim konusu kısmında yer almayan ancak kapasite raporunda imalatının yapılabileceği belirtilen "saç kesme, delme ve işleme kalıpları ile kompozit malzeme, kesilmemiş (perfore saçlı kompozit rulo)" adlı malların ihraç kayıtlı teslime konu edilmesi mümkün bulunmamaktadır.


Bilgi edinilmesini rica ederim.