Tarih : 26.07.2017
Yayın Dönemi : Ağustos 2017

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı: 64597866-125.15-

26.07.2017

Konu: Vergi Kesintisi

İlgi: 14.04.2017 tarihli ve 1,2,3 sayılı yazı ekinde yer alan özelge talep formlarınız. 

            İlgide kayıtlı özelge talep formlarınızda, şirketiniz, Türkiye Varlık Fonu, şirketiniz tarafından kurulacak şirketler ve alt fonlara Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesi ve Gelir Vergisi Kanununun 94 ve geçici 67 nci  maddesi şumulünde yapılacak ödemelerden ödemeyi yapanlarca tevkifat uygulanıp uygulanmayacağı hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrası ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında; kamu idare ve kuruluşları, iktisadi kamu kuruluşları, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler, tadadi olarak sayılan ödemeleri (avanslar da dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada istihkak sahiplerinin gelir/kurumlar vergisine mahsuben belirlenen oranda kesinti yapmak zorunda oldukları hüküm altına alınmış olup, söz konusu maddelerde gelir ve kurumlar vergisi kesintisi yapılacak ödemeler bentler halinde sayılmıştır.

            Yine 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen geçici 67 nci maddede; menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması ve elde tutulması sürecinde elde edilen gelirler ile mevduat faizleri, repo gelirleri ve katılım bankalarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine yönelik düzenlemelere yer verilmiştir.

            Diğer taraftan, 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun, amaç ve kapsam başlıklı 1 inci maddesinde, Kanunun amacının sermaye piyasalarında araç çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlamak, yurtiçinde kamuya ait olan varlıkları ekonomiye kazandırmak, dış kaynak temin etmek, stratejik, büyük ölçekli yatırımlara iştirak etmek için Türkiye Varlık Fonu ve bu fona bağlı alt fonları kurmak ve yönetmek üzere Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin (Şirket) kurulması, yönetimi ve faaliyetlerine ilişkin esasları düzenlemek olduğu hüküm altına alınmıştır.

            Aynı Kanunun,  Muafiyet ve istisnalar başlıklı 8 inci maddesinde;

            "(1) Bu Kanuna göre kurulan Şirket ve Türkiye Varlık Fonu ile şirket tarafından kurulacak şirketler ve alt fonlar gelir ve kurumlar vergisinden muaftır. Bu muafiyet, bunların kazanç ve iratları üzerinden 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yapılacak vergi kesintilerini de kapsar.

            ..." hükmüne yer verilmiştir.

            Buna göre, şirketiniz, Türkiye Varlık Fonu, şirketiniz tarafından 6741 sayılı Kanunun amaç ve kapsamında kurulacak şirketler ve alt fonların kazanç ve iratları üzerinden, ödemeyi yapanlarca 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrası ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 ve geçici 67 nci maddeleri kapsamında tevkifat uygulanmayacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.