Tarih : 19.04.2017
Yayın Dönemi : Temmuz 2017

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KAYSERİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı: 50426076-130[13011-2016/20-1286]-14670

19.04.2017

Konu: ÖTV (I) Sayılı Listedeki Malın Serbest Bölgedeki Alıcıya Teslim Edilmek Üzere İhraç Kayıtlı Satın Alınması ve Serbest Bölgeye Teslim Edilmesi Halinde KDV/ÖTV İstisnası Hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formlarınızdan özetle, şirketinizin faaliyet alanı çerçevesinde bulunan madeni yağların, ………………………….A.Ş’den ihraç kayıtlı olarak tedarik edilerek …………….. Serbest Bölgesinde açacağınız şubenize ve söz konusu şubenizden de üretimde kullanılmak üzere yine serbest bölgede faaliyet gösteren diğer firmalara tesliminin Katma Değer Vergisinden ve Özel Tüketim Vergisinden istisna olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

KATMA DEĞER VERGİSİ (KDV) KANUNU YÖNÜNDEN:

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun;

- 1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

- 11/1-a maddesinde, ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler, yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler, serbest bölgedeki müşteriler için yapılan fason hizmetler ve karşılıklı olmak şartıyla uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt dışındaki müşteriler için Türkiye'de verilen roaming hizmetlerinin KDV den müstesna olduğu,

- 12/1 maddesinde, bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için; teslimin yurt dışındaki bir müşteriye veya bir serbest bölgedeki alıcıya ya da yetkili gümrük antreposu işleticisine yapılması veya malların yetkili gümrük antreposu işleticisine tevdi edilmesi gerektiği; teslim konusu malın Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye veya bir serbest bölgeye vasıl olması ya da yetkili gümrük antreposuna konulması gerektiği,

- 16/1-c maddesinde, Gümrük Kanunundaki transit ve gümrük antrepo rejimleri ile geçici depolama ve serbest bölge hükümlerinin uygulandığı malların KDV den müstesna olduğu

hükümlerine yer verilmiştir.

Kanunun 11 ve 12 nci maddelerinin birlikte incelenmesinden anlaşılacağı üzere, malın serbest bölgeye vasıl olması ve buradaki alıcıya teslim edilmesi ihracat istisnası kapsamında değerlendirilmiştir.

Buna göre, yurt içinden serbest bölgedeki alıcılara yapılacak mal teslimleri KDV den istisna olup, serbest bölgede bulunan şubenize madeni yağ gönderilmesi, şubenizin kendi adına müstakilen faaliyet gösteriyor olması kaydıyla, mal ihracı kapsamında değerlendirilecek ve KDV den istisna olacaktır.

Diğer taraftan, serbest bölgede bulunan şubenizden yine serbest bölgede faaliyet gösteren diğer firmalara madeni yağ teslimi de Kanunun 16/1-c maddesine göre KDV den istisna olacaktır.

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (ÖTV) KANUNU YÖNÜNDEN:

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun;

- 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (I) sayılı listedeki malların ithalatçıları veya rafineriler dahil imal edenler tarafından tesliminin, bir defaya mahsus olmak üzere, ÖTV'ye tabi olduğu,

- 3/a maddesinde, mal teslimi hallerinde vergiyi doğuran olayın, malın tesliminde meydana geldiği,

- 4/a maddesinde, bu Kanuna ekli (I) sayılı listedeki malları imal veya ithal edenler ile bu malların müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenlerin ÖTV mükellefi oldukları

- 5 inci maddesinde, ÖTV kapsamına giren malların ihracat teslimlerinin, teslimin yurt dışındaki bir müşteriye yapılması ve teslim konusu malın, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinden çıkmış olması şartlarıyla istisna olduğu,

- 8/2 nci maddesinde, ihraç edilmek şartıyla ihracatçılara teslim edilen mallara ait ÖTV nin, mükelleflerce ihracatçılardan tahsil edilmemesi şartıyla, bu mükelleflerin talebi üzerine vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunacağı, söz konusu malların ihracatçıya teslim tarihini takip eden aybaşından itibaren üç ay içinde ihraç edilmesi halinde tecil edilen ÖTV nin terkin olunacağı

hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin;

 - "Serbest Bölgelere veya Yetkili Gümrük Antreposu İşleticisine Yapılan Teslimler" başlıklı (II/A-4) bölümünde, KDV Kanununun 12/1 inci maddesindeki serbest bölgedeki alıcıya veya yetkili gümrük antreposu işleticisine yapılan teslimlerin ihracat teslimi sayılacağına dair hükümlerin, ÖTV Kanununda yer almadığı, buna göre serbest bölgelere veya yetkili gümrük antreposu işleticilerine yapılan teslimlerde ÖTV yönünden ihracat istisnasının uygulanmayacağı,

  - "İhraç Kaydıyla Teslimlerde Verginin Tecili ve Terkini" başlıklı (II/Ç-2) bölümünde, ÖTV Kanununun 8/2 nci maddesi uyarınca, ÖTV kapsamına giren malların ihraç edilmek üzere ihracatçılara tesliminde hesaplanan ÖTV'nin ihracatçıdan tahsil edilmemesi şartıyla, mükelleflerin talebi üzerine tecil edilmesi mümkün olduğu, bu uygulamanın, ihracatçı tarafından doğrudan ÖTV mükelleflerinden satın alınan malların herhangi bir işleme tabi tutulmadan, olduğu gibi (aynen) ihraç edilmesi halinde söz konusu olduğu, diğer taraftan serbest bölgeye veya yetkili gümrük antreposu işleticisine ya da Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara yapılan teslimlerde ihracat istisnası uygulanmadığından, bunlara teslim edilecek malların ÖTV mükelleflerinden satın alınmasında, ÖTV Kanununun 8/2 nci maddesi kapsamında tecil-terkin uygulanmayacağı

 açıklamalarına yer verilmiştir.

Buna göre, ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan malların serbest bölgede bulunan alıcılara teslimi, ÖTV bakımından ihracat istisnası kapsamında değildir. Dolayısıyla, bahse konu malların serbest bölgede bulunan alıcılara teslim edilmek üzere ihraç kayıtlı teslimi de mümkün değildir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.