Tarih : 16.05.2017
Yayın Dönemi : Temmuz 2017

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

HATAY VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı :35672403-010.01[135-02-2016]-37

16.05.2017

Konu: Veraset yoluyla intikal eden araçta reddi miras olması durumunda ÖTV istisnası hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, babanız ………. tarafından 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (7/2) maddesi kapsamında ÖTV istisnasından faydalanılarak taşıt iktisap edildiği, babanızın 28/8/2016 tarihinde vefat ettiği, murisin dokuz adet mirasçısının bulunduğu, ancak mirasçılardan sekizinin mirası reddettiği, ……… Sulh Hukuk Mahkemesinin dokuz mirasçının sekizi tarafından mirasın reddedildiğinin tesciline yönelik …….. tarihli ve Esas No:……. Karar No:……… sayılı Kararı üzerine  mirası reddetmemeniz sebebiyle …….. plakalı taşıtın adınıza kayıt ve tescil edilmesi halinde ÖTV hesaplanıp hesaplanmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün bildirilmesinin istenildiği anlaşılmaktadır.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (15/2-a) maddesinde, (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi mallardan, veraset yoluyla intikaller hariç ilk iktisabında istisna uygulananların istisnadan yararlananlar dışındakilerce iktisabında, ilk iktisabındaki matrah esas alınarak adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan, kayıt ve tescili tarihinde geçerli olan oran üzerinden, bu tarihte ÖTV alınacağı, ancak Kanunun 7 nci maddesinin (2) ve (8) numaralı bentleri çerçevesinde istisnadan yararlananların bu istisnadan yararlanarak iktisap ettikleri kayıt ve tescile tabi malları 5 yıldan fazla kullanarak elden çıkarmaları durumunda bu hükmün uygulanmayacağı hüküm altına alınmıştır.

Söz konusu düzenlemenin uygulamasına ilişkin açıklamalar ise Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (IV/G) bölümünde yapılmıştır.

Bu bağlamda, Özel Tüketim Vergisi Kanununun (15/2-a) maddesi gereğince, ilk iktisabında istisna uygulanan kayıt ve tescile tabi bir taşıtın, veraset yoluyla müştereken mirasçılara intikalinde ÖTV aranmamaktadır.

Bunun yanı sıra, veraset anlam olarak, bir kimsenin ölümü üzerine mevcut mal varlığının kanuni varislerine (mirasçılarına) intikal etmesi olup, ölümle murisin malları bir bütün olarak doğrudan doğruya ve kendiliğinden mirasçılarına intikal etmekte, mirasın reddi ile mirasçının tereke ile ilgisi kesilmekte, ancak, bu durumda, mirasçı tüm tereke mal varlığından da yoksun kalmakta ve mirası reddedenin payı diğer mirasçılara geçmektedir.

Buna göre, mirasçılardan birinin mirası kayıtsız ve şartsız reddetmesi nedeniyle payı, mirası reddetmeyen mirasçıya/mirasçılara geçeceğinden, mezkûr istisna kapsamında ilk iktisabı yapılan taşıtın bu şekilde mirası reddetmeyen mirasçı/mirasçılar adına tescili "veraset yoluyla intikal" olarak değerlendirilebilecektir.

Dolayısıyla, babanız ……… tarafından Özel Tüketim Vergisi Kanununun (7/2) maddesi kapsamında ilk iktisabı yapılan taşıtın, babanızın vefatından sonra sekiz mirasçının mirası reddetmesi nedeniyle tarafınıza intikalinde, mezkûr Kanunun (15/2-a) maddesi kapsamında ÖTV beyan edilmesi ve ödenmesi gerekmemektedir.

Öte yandan, söz konusu taşıtı, babanızın istisnadan yararlandığı tarihten itibaren beş yıllık süre geçmeden istisnadan yararlanamayan bir kişi veya kuruma satmanız veya devretmeniz halinde Kanunun (15/2-a) maddesi kapsamında ÖTV aranacağı tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.