Tarih : 19.06.2017
Yayın Dönemi : Temmuz 2017

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı:39044742-135-175688

19.06.2017

Konu: Kapalı kasa kamyonet iken para vs kıymetli eşya taşımaya mahsus zırhlı araca tadil edilen aracın istisna kapsamında yenilenmesi talebi.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, her türlü nakit, kıymetli evrak, kıymetli maden vb. kıymetli malların güvenlikli bir şekilde toplanması, sayılması, dağıtılması ve ilgili kişilere temini işiyle iştigal eden firmanızın K1 yetki belgesine sahip olduğu ve bu faaliyette kullanılacak araçların % 4 oranında ÖTV ödenmek suretiyle satın alındığı, zırhlı araca tadil edildiği ve % 11 oranında fark ÖTV ödenerek şirket adına ruhsat çıkarıldığı belirtilerek;

 - Ticari, özel amaçlı zırhlı para nakil aracı olarak tescil edilen araçların yenilenmek istenmesi halinde, kamyonet olarak ödenen % 4 oranında ÖTV ile birlikte, zırhlandırma işlemi sonucu ödenen % 11 oranındaki fark ÖTV'nin istisna kapsamında olup olmadığı,

 - Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra yenilenen araçlara eski plaka takılmasının istisna uygulamasını etkileyip etkilemeyeceği,

 - Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce satın alınan kamyonetin, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra zırhlı araca dönüştürülüp ihtirazi kayıtla % 11 oranındaki fark ÖTV'nin ödenmesi halinde, bu şekilde ödenen ÖTV'nin iadesinin mümkün olup olmadığı

 hususlarında Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi talep edilmektedir.

 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 54 üncü maddesi ile Özel Tüketim Vergisi Kanununa eklenen geçici 7 nci maddeye göre, Kanuna ekli (II) sayılı listenin 87.02 ve 87.03 tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtlarla yapılan şehiriçi taksi, dolmuş, servis, minibüs, midibüs ve otobüs taşımacılığı faaliyeti (sürücü kursu, araç kiralama, özel yolcu transferi ve benzeri hizmet ifası faaliyetleri hariç) ile 8701.20 ve 87.04 tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtlarla yapılan ticari yük taşımacılığı faaliyeti dolayısıyla bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan ve bu faaliyetlerini ilgili mevzuatta öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek ve yetkilendirilmek suretiyle maliki olduğu taşıtlar vasıtasıyla icra eden gerçek ve tüzel kişiler tarafından, söz konusu faaliyetler kapsamında kullanılan taşıtların yenilenmesi amacıyla, aynı tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtların (87.03 tarife pozisyon sırası kapsamındaki; yarış arabaları, arazi taşıtları, ATV olarak adlandırılan üç veya dört tekerlekli taşıtlar, motorlu karavanlar ile motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen binek otomobilleri hariç) bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 30/06/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilk iktisabı vergiden müstesnadır.

 Bu düzenlemeden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla maliki olunan, trafik tescil kuruluşlarınca ticari yolcu veya yük taşımacılığında kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş her bir taşıt bakımından, aynı cins bir taşıtın ilk iktisabında yararlanılabilir.

 Söz konusu istisnasının uygulama usul ve esaslarına yönelik açıklamalara Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:2) ile değişik Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (VI/E) bölümünde yer verilmiştir. Anılan Tebliğin ilgili bölümünün;

- (1.1.1) alt bölümünde, taksi, dolmuş, servis, minibüs, midibüs ve otobüsle şehiriçi yolcu taşıma faaliyeti ile yarı römorklar için çekici, kamyon ve kamyonetle ticari yük taşımacılığı faaliyeti dolayısıyla 6745 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 7/9/2016 tarihi itibarıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan ve bu faaliyetini ilgili mevzuatında öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek ve yetkilendirilmek suretiyle maliki olduğu taşıtlar vasıtasıyla icra edenlerin yararlanabileceği,

- (1.1.2) alt bölümünde, 4760 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı listenin 87.02 ve 87.03 ile 8701.20 ve 87.04 tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtlardan, münhasıran bu Tebliğin (VI/E/1.1.1.) bölümünde belirtilen faaliyetlerin yürütülmesinde kullanılan/işletilenlerin yenilenmesi amacıyla, aynı tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtların ilk iktisabının istisna kapsamında olduğu, aynı cins taşıttan kast edilenin, esas itibariyle Kanuna ekli (II) sayılı listenin aynı tarife pozisyon sırasında yer alan ve trafik tescil kuruluşlarınca aynı cinste kayıt ve tescil edilen taşıtlar olduğu

belirtilmiştir.

Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, ÖTV Kanununun geçici 7 nci maddesi ile getirilen istisna uygulamasından, şehiriçi taksi, dolmuş, servis, minibüs, midibüs ve otobüs taşımacılığı faaliyetinde kullanılan 87.02 ve 87.03 tarife pozisyon sıralarında yer alan taşıtlar ile ticari yük taşımacılığı faaliyetinde kullanılan 8701.20 ve 87.04 tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtların yenilenmesi amacıyla, bu faaliyetleri dolayısıyla  7/9/2016 tarihi itibarıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan ve bu faaliyetini ilgili mevzuatında öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek ve yetkilendirilmek suretiyle maliki oldukları taşıtlarla icra edenler tarafından aynı tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtların ilk iktisabında yararlanılması mümkündür. Dolayısıyla, yük ve eşya taşımacılığında kullanılan 87.03 tarife pozisyonundaki araçlar için söz konusu istisnadan yararlanılması mümkün olmadığı gibi, yenilemeye konu 87.03 tarife pozisyonundaki taşıtların yenilenmesi amacıyla 87.04 tarife pozisyonundaki araçların, 87.03 tarife pozisyonundaki araçlara tadil edilmek üzere istisna kapsamında iktisap edilmesi de mümkün değildir.

 Buna göre, Şirketinizin para ve kıymetli evrak nakli faaliyetinde kullanmak amacıyla 87.04 tarife pozisyon sırasında yer alan kapalı kasa kamyonet olarak ilk iktisabı yapılan taşıtların bilahare 87.03 tarife pozisyon sırasında yer alan zırhlı araca dönüştürüldüğü anlaşıldığından, söz konusu taşıtların Özel Tüketim Vergisi Kanununun geçici 7 nci maddesinde düzenlenen istisna uygulaması kapsamında yenilenmesi mümkün bulunmamaktadır. Dolayısıyla, bu amaçla kullanılmak üzere 7/9/2016 tarihinden önce ilk iktisap edilip de kayıt ve tescilden önce 87.03 tarife pozisyon sırasında yer alan taşıta dönüştürme işlemi için ödenen ÖTV farkının iade edilmesi de mümkün değildir.

 Bilgi edinilmesini rica ederim.