Tarih : 04.01.2017
Yayın Dönemi : Temmuz 2017

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü)

Sayı: 73903997-155-743

04.01.2017

Konu: Damga Vergisi İstisnası

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, … Projesi İhalesi (GMHP) kapsamında, sözleşme müzakerelerine … … firması ile başlanması kararına müteakip, müzakerelerin nihayetlendirildiği; … … 2014 tarihinde Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) ile … A.Ş. arasında … adet … helikopterinin … tesislerinde üretilmesine ilişkin sözleşme imzalandığı belirtilerek, söz konusu proje kapsamında Şirketiniz ile SSM arasında imzalanacak olan yaklaşık $.... (…) ABD Doları tutarındaki geri ödemeli GMHP finansman desteği sözleşmesi ve Şirketiniz ile … … firması arasında imzalanacak alt yüklenicilik sözleşmesi kapsamında ihtiyaç duyulan sabit kıymet yatırımı kredi finansmanına ilişkin SSM ile Şirketiniz arasında imzalanacak olan yaklaşık $... (…) ABD Doları tutarındaki geri ödemeli GMHP finansman desteği sözleşmelerinin damga vergisine tabi olup olmadığı hakkında görüş sorulduğu anlaşılmaktadır.

Damga Vergisi Kanununun ek 2 nci maddesinde (6728 sayılı Kanun ile değiştirilmeden önceki hali), döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemlerle ilgili olarak düzenlenen kağıtların damga vergisinden müstesna olduğu, döviz kazandırıcı faaliyetlerin neler olduğunun ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların Maliye Bakanlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından birlikte tespit edileceği hüküm altına alınmıştır.

Söz konusu Kanun hükmünün uygulama usul ve esaslarını düzenleyen 27/02/2004 tarih ve 25386 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan (1) Seri No.lu Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğin, "3. Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerle İlgili İstisnanın Kapsamı" başlıklı bölümünün (3.1.) maddesinde "İhracat İşlemleri", (3.2.) maddesinde de "Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetler" sayılmıştır.
 
Buna göre, (1) Seri No.lu Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkındaki Tebliğde belirtilen döviz kazandırıcı faaliyetler kapsamında yer almayan özelge talep formunuz eki finansman desteği sözleşmelerine, Damga Vergisi Kanununun ek 2 inci maddesi uyarınca damga vergisi istisnası uygulanması mümkün değildir.

Diğer taraftan, özelge talep formunuzda bahsedilen 03/12/1988 tarih ve 3505 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin yürürlük süresi 31/12/2003 tarihi itibariyle sona ermiştir. Bu nedenle, bu Kanuna istinaden yayımlanan tebliğlerin de uygulanma imkanı kalmamıştır.
 
Bilgi edinilmesini rica ederim.