Tarih : 24.02.2017
Yayın Dönemi : Temmuz 2017

T.C.

KARABÜK VALİLİĞİ

(Defterdarlık Gelir Müdürlüğü)

Sayı: 35831311-010.01-2

24.02.2017

Konu: Kira sözleşmesinin yatırım teşvik belgesi kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı hususu.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yüksek öğrenim öğrenci yurdu binası inşa ettiğiniz ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne 15 yıllığına kiraya verdiğiniz, yapılan kira sözleşmesinin yatırım teşvik belgesi kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı hususunda görüş talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisi mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği; 10 uncu maddesinde, damga vergisinin nispi veya maktu olarak alınacağı, nispi vergide kağıtların nevi ve mahiyetlerine göre bu kağıtlarda yazılı belli paranın, maktu vergide kağıtların mahiyetlerinin esas olacağı, belli para teriminin kağıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların hasıl edeceği parayı ifade edeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I-Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/2 fıkrasında, kira mukavelenamelerinin (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) nispi damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, 488 sayılı Damga Vergisi Kanuna ekli (2) sayılı tablonun "IV- Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümüne 6728 sayılı Kanunun 29 uncu fıkrası ile eklenen (43) numaralı fıkra ile, "Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yer alan yatırım mallarına ilişkin olarak yatırım teşvik belgesi sahibi yatırımcılarla bu malların üreticileri ve tedarikçileri arasında düzenlenen kâğıtlar, münhasıran yatırım döneminde belge kapsamındaki yatırıma yönelik gayri maddi hakların kiralanması ve satın alınmasına ilişkin düzenlenen kâğıtlar, belge kapsamında sabit kıymet yatırımlarının imal ve inşasına yönelik düzenlenen sözleşmeler, taahhütnameler, teminatlar ve bu mahiyetteki kâğıtlar ile söz konusu yatırımlara yönelik danışmanlık ve teknik müşavirlik hizmetlerine ilişkin düzenlenen kâğıtlar" damga vergisinden istisna edilmiştir.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, 488 sayılı Damga Vergisi Kanuna ekli (2) sayılı tablonun "IV- Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümüne eklenen (43) numaralı fıkra ile Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında münhasıran yatırım döneminde belge kapsamındaki yatırıma yönelik gayri maddi hakların kiralanması ve satın alınmasına ilişkin düzenlenen kâğıtlara istisna sağlanmış olup, belge kapsamında inşa edilen söz konusu binanın şirketinizce Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne 15 yıllığına kiraya verilmesine ilişkin olarak düzenlenen kira sözleşmesinin bu kapsamda değerlendirilmesi mümkün değildir.

 

Bu itibarla, şirketinizce inşa edilen binanın Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne 15 yıllığına kiraya verilmesine ilişkin olarak düzenlenen …/.../2016 tarihli kira sözleşmesinin, KDV hariç aylık kira bedelinin kira süresiyle çarpımı suretiyle bulunacak tutar üzerinden 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I- Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/2 fıkrasına göre nispi damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.