Tarih : 14.06.2017
Yayın Dönemi : Temmuz 2017

T.C.

ORDU VALİLİĞİ

(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü)

Sayı: 25953680-045.02[2016-45]-10

14.06.2017

Konu: Eğitim danışmanlığı hizmetinde KDV oranı


            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, özel büronuzda 6 ve 12 nci sınıf arası öğrencilere eğitim danışmanlığı yaptığınız belirtilerek, bu hizmete uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı ile danışmanlık hizmeti alan öğrencilerin ailelerinin yaptıkları harcamaların yıllık gelir vergisi beyannamelerinde indirim konusu yapıp yapamayacakları hususunda Başkanlığımız görüşü istenilmektedir.

 

            KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

 

            Buna göre, söz konusu BKK eki (I) ve (II) sayılı listeler kapsamında olmayan danışmanlık hizmetine % 18 oranında KDV uygulanması gerekmektedir.

 

            Diğer taraftan, kişilerin özelge talebiyle isteyecekleri bilgilerin kendileriyle veya faaliyet alanlarıyla ilgili olması gerektiğinden, danışmanlık hizmeti alan öğrencilerin ailelerinin yaptıkları harcamaların yıllık gelir vergisi beyannamelerinde indirim konusu yapıp yapamayacakları hususunda şahsınıza bilgi verilmesi mümkün değildir.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

 

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.