Tarih : 18.05.2017
Yayın Dönemi : Temmuz 2017

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

Sayı: 39044742-130[KDV.28]-135845

18.05.2017

Konu: TGTC' nin 3920.10.89.00.00 Tarife Pozisyon Numarasında Sınıflandırılan Tekstil Ürünleri ve Tül Perdelere İşlenen Pulların İthalinde ve Tesliminde Uygulanması Gereken KDV Oranı.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)'nin 3920.10.89.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numarasında sınıflandırıldığı ve tekstil ürünleri ile tül perdelere işlenen pul mahiyetinde olduğu belirtilen eşyanın, ithal ve yurt içi tesliminde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.
 
KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye istinaden yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin 24/11/2016 tarihli ve 2016/9542 sayılı BKK ile değiştirilen B/5 inci sırasında "...kıymetli taş ve madenler hariç her nevi maddeden mamul fermuar, çıtçıt, düğme, kopça, boncuk ve benzerleri" ibaresine yer verilmiştir.

Öte yandan, TGTC'nin 39 uncu fasılında "Plastikler ve Mamulleri" tanımlanmış, 39.20 tarife pozisyonunda "Plastiklerden diğer plakalar, levhalar, filmler, folyo ve şeritler (gözeneksiz) (diğer maddelerle takviye edilmemiş, tabaka tabaka 'tertiplenmemiş veya benzeri şekillerde birleştirilmemiş, mesnetsiz)" düzenlenmiştir.

Buna göre, tekstil ürünleri ile tül perdelere işlenen pul mahiyetinde olduğu belirtilen ancak gümrük idaresince 3920.10.89.00.00 GTİP numarasında sınıflandırıldığı anlaşılan eşyanın, 2007/13033 sayılı BKK eki (I) ve (II) sayılı listelerde yer alması mümkün olmadığından, sözü edilen GTİP numaralı eşyanın ithal ve tesliminin genel oranda (% 18) KDV'ye tabi tutulması gerekmektedir.

Bununla birlikte, eşyaların GTİP numaralarının tespitinde yetkili kurum Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olduğundan, bahse konu eşyanın GTİP numarası ve/veya mal tanımına dair tereddütler olması halinde, bunların söz konusu Bakanlığa iletilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.