Tarih : 17.05.2017
Yayın Dönemi : Temmuz 2017

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

Sayı: 39044742-130[Özelge]-134375

17.05.2017

Konu: Muayenehanede verilen psikiyatri benzeri hizmetler ile bilgilendirme amaçlı toplantılarda uygulanacak KDV oranı

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, özel muayenehanenizde pratisyen hekim olarak verdiğiniz genel sağlık muayenesi, teşhis, tedavi ve koruyucu hekimlik hizmetlerine % 8 oranında katma değer vergisi (KDV) oranı uyguladığınız, ayrıca psikiyatri tedavisine benzer nitelikte hastayı sürekli takibe alarak görüşmeler şeklinde hizmetler de verdiğiniz, bunlara ek olarak muayenehanenizde sağlık konusunda eğitim ve bilgilendirme toplantıları düzenleyeceğiniz belirtilerek, psikiyatri benzeri nitelikteki hizmetleriniz ile eğitim ve bilgilendirme toplantılarınız kapsamındaki hizmetlerinize uygulanması gereken KDV oranı konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

KDV oranları 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin B/21 inci sırasında, "İlgili Bakanlıklar ya da kanunlarla izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından yerine getirilen insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (hayvan ırkının ıslahına yönelik hizmetler dahil) ile bu hizmetleri ifa edenlere hekimlerce veya hekimler vasıtasıyla verilen hizmetler, ambulans hizmetleri," hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, psikiyatri tedavisine benzeyen ve takibe aldığınız hastalarla görüşmeler yapılması şeklinde verilen hizmetlerinizin, ilgili resmi kurum ve kuruluşlardan almış olduğunuz belgelere dayalı olarak verilen koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri kapsamında olması halinde % 8 oranında, aksi takdirde genel oranda (% 18); muayenehanenizde gerçekleştirmeyi planladığınız eğitim ve bilgilendirme toplantıları kapsamdaki hizmetlerinizin de genel oranda (% 18) KDV 'ye tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)   Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.
(**)  İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.
(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.