Tarih : 09.04.2017
Yayın Dönemi : Haziran 2017

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

Sayı : 70903105-165.01.02[33]-E.E.42820

09.04.2017

Konu : Beyan ve Ödeme

..................................................... 

İlgi: 19/10/2016 tarihli dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizde, kredi kartı ile yurt dışında yaptığınız toplam 855.37 USD harcamaya ilişkin borcunuzun son ödeme tarihi olan 19/9/2016 tarihinden sonra 20/9/2016 tarihinde ödemeniz nedeniyle bankaca 128,31 USD tutarında kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF) tahakkuk ettirildiği ve bu tutarı ödediğiniz belirtilerek söz konusu tutarın haksız olarak kesildiğinden bahisle tarafınıza iade edilmesi istenilmektedir.

Bilindiği üzere, 12/5/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin KKDF Hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğin 2 nci maddesinde; bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılan tüketici kredilerinde (gerçek kişilere ticari amaçla kullanılmamak kaydıyla kullandırılan krediler) % 15 oranında, diğer kredilerde ise % 0 (sıfır) oranında fon kesintisi yapılacağı hükme bağlanmıştır.

Aynı Tebliğin 2 nci maddesine göre, fon kesintileri, Türk Lirası kredilerde tahakkuk ettirilen faiz tutarı üzerinden; dövize endeksli ve diğer endeksli kredilerde taksit tutarı içindeki anaparanın kur farkı veya endeks farkı ile dönem faizinin cari kurdan Yeni Türk Lirası karşılığı veya fark faizin (spread) toplam tutarı üzerinden; döviz ve altın kredilerinde kredinin kullanıldığı tarihte, kredinin anapara tutarı ve altın miktarı üzerinden hesaplanacağı hüküm altına alınmıştır.

Konu hakkında .....................  hitaben yazılan 8/12/2014 tarihli ve 120408 sayılı yazımızda, yurt dışında kredi kartı ile döviz üzerinden yapılan harcamaların, nakit avans işlemlerinin ve taksitli alışverişlerin, banka hesaplarında döviz olarak takip edilip vadesinde kısmen veya tamamen ödenmediği durumlarda, bankalarca döviz kredilerine uygulanan ortalama faiz oranı uygulanıyor ise kredi kartı yoluyla döviz kredisi kullanıldığı kabul edilerek bu kapsamda KKDF hesaplanması; söz konusu nakit avans işlemleri ve harcamalara ilişkin tutarlar banka hesaplarında döviz olarak takip edilmekle birlikte, vadesinde kısmen veya tamamen ödenmediği durumlarda bankaca Türk Lirası kredilerine uygulanan ortalama faiz oranı uygulanıyor ise kredi kartı yoluyla dövize endeksli kredi kullanıldığı kabul edilerek bu kapsamda KKDF hesaplanması gerektiği belirtilmiştir.

Yukarıda belirtilen hüküm ve açıklamalara göre, kredi kartıyla döviz üzerinden yapılan harcamaların son ödeme tarihinde kısmen veya tamamen ödenmemesi durumunda ilgili banka tarafından;

Döviz kredilerine uygulanan ortalama faiz oranı uygulanıyorsa kredi kartı yoluyla döviz kredisi kullanıldığı kabul edilerek vadesinde ödenmeyen anapara tutarı üzerinden,
Türk Lirası kredilerine uygulanan ortalama faiz oranı uygulanıyor ise kredi kartı yoluyla dövize endeksli kredi kullanıldığı kabul edilerek taksit tutarı içindeki anaparanın kur  farkı veya endeks farkı ile dönem faizinin cari kurdan Türk Lirası karşılığı veya fark faizin (spread) toplam tutarı üzerinden % 15 oranında KKDF kesintisi yapılması gerekmektedir.

 Bilgi edinilmesini rica ederim.