Tarih : 06.04.2017
Yayın Dönemi : Haziran 2017

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ADANA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

Sayı : 84412373-180[29.-2017/4676]-38

06.04.2017

Konu : Makine ve teçhizat alımı için kullanılan kredilerde BSMV istisnası

İlgi : 08.11.2016 tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinde, şirketinizce Güneş Elektrik Santrali (GES) kurmak amacı ile Eylül 2015 tarihinde yatırıma başlandığı, üretim faaliyetinde kullanılacak makine ve teçhizatın finansmanını sağlamak amacıyla 27.08.2015 tarihinde 10 yıl vadeli kredi kullanıldığı, söz konusu yatırımın 2016 Haziran döneminde tamamlanarak üretime geçildiği, 20.07.2016 tarihinde Sanayi Sicil Belgesinin alındığı, kredi kullandığınız fınans kuruluşuna krediniz ile ilgili olarak banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) istisnası uygulanması gerektiği yönündeki talebinizin, sanayi sicil belgesinin zamanında ibraz edilmediğinden bahisle dikkate alınmadığı ve BSMV istisnası uygulanmadığı belirtilerek, söz konusu üretim faaliyetinde kullanılan makine ve teçhizatın finansmanı amacıyla kullanmış olduğunuz kredi dolayısıyla, sanayi sicil belgesinin tanzim tarihinden (20.07.2016) sonra banka tarafından lehe alınacak paralar için BSMV istisnası uygulanıp uygulanamayacağı hususunda görüş talep edilmektedir.

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 28 inci maddesinin birinci fıkrasında, "Banka ve sigorta şirketlerinin 10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre yaptıkları işlemler hariç olmak üzere, her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar banka ve sigorta muameleleri vergisine tabidir." hükmü bulunmaktadır.

Aynı Kanunun "İstisnalar" başlıklı 29 uncu maddesine 6655 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle 01.01.2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girmek üzere eklenen (z) bendinde ise, "17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz sanayi işletmelerince münhasıran imalat sanayinde kullanılmak üzere alman makine ve teçhizatın finansmanı için bu işletmeler tarafından kullanılan krediler dolayısıyla lehe alınan paralar (Bu bendin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.)" hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 90 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliğinde söz konusu istisna uygulamasına ilişkin usul ve esaslar hakkında ayrıntılı açıklamalara yer verilmiştir.

 

Yukarıdaki hüküm ve açıklamalar uyarınca, 6802 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (z) bendinde düzenlenen istisna uygulaması, 6655 sayılı Kanunun yayım tarihi olan 01.01.2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiğinden, bu tarihten önce kullanılan kredilerin devam eden ödemelerine söz konusu istisnanın uygulanması mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.