Tarih : 15.03.2017
Yayın Dönemi : Haziran 2017

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

Sayı: 39044742-KDV 28-74446

15.03.2017

Konu: 1207.60.00.00.00 GTİP numaralı aspir tohumuna uygulanacak KDV oranı hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)'nin 1207.60.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numarasında sınıflandırılan "Aspir (Carthamus tinctorius) tohumu" olarak isimlendirilen ürüne uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir. 

KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin A/10 uncu sırasında TGTC'nin 12 no.lu faslında yer alan mallar (yalnız; sebze ve meyveler, bunların tohum, çekirdek ve sporları, nane, şeker kamışı, pamuk tohumu ve çiğiti, yağlı tohum ve meyvelerin un ve kaba unları) sayılmıştır.

TGTC'nin 12 nci faslında "Yağlı tohum ve meyveler; muhtelif tane, tohum ve meyveler; sanayide veya tıpta kullanılan bitkiler; saman ve kaba yem" düzenlenmiş, bu faslın 12.07 tarife pozisyonuna ait 1207.60.00.00.00 GTİP numarasında "Aspir (Carthamus tinctorius) tohumu" (kırılmış olsun olmasın) ismen sayılmıştır.

Diğer taraftan, 29.12.2015 tarihli ve 2015/8353 sayılı BKK ile 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listeye 19 uncu sıra eklenerek bu sırada belirtilen yemler için KDV oranı 01.01.2016 tarihinden itibaren % 1 olarak tespit edilmiştir. Ayrıca, 6663 sayılı Kanunla 10.02.2016 tarihinden geçerli olmak üzere yem teslimleri istisna kapsamına alınmıştır.

 

Bu itibarla, aspir tohumunun, hayvan yemi kapsamında kullanılmak üzere ithal ve tesliminin 01.01.2016-10.02.2016 tarihleri arasında % 1 oranında KDV'ye tabi tutulması, 10.02.2016 tarihinden itibaren de KDV'den istisna olması gerekmektedir.

 

Ancak, sözü edilen ürünün hayvan yemi kapsamı dışında ithal ve teslim edilmesi durumunda, söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin A/10 uncu sırası kapsamında değerlendirilerek % 8 oranında KDV'ye tabi tutulması gerekmektedir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.