Tarih : 16.03.2017
Yayın Dönemi : Haziran 2017

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

Sayı: 39044742-130[Özelge]-75154

16.03.2017

Konu: Dezenfektan ürünleri ve 3303.00.90 GTİP  numaralı  "aroma"  ithal  ve tesliminde uygulanacak KDV oranı

İlgi: 08/04/2016 tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, 3808.94.10.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numarası ile 3808.94.90.00.19 GTİP numarasında sınıflandırıldığı belirtilen ticari ürünlere uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranları sorulmaktadır.

KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Sözü edilen BKK eki (II) sayılı listenin B/18 inci sırasında ''Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veya ithaline izin verilen beşeri tıbbi ürünler, bu ürünlerin terkibinde bulunan etkin maddeler ve etkin madde üretiminde kullanılan hammaddeler'' ibaresi yer almıştır.

Bununla birlikte, Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)'nin, 38.08 tarife pozisyonunda, "Haşarat öldürücü, kemirici hayvanlara karşı koruyucu, zararlı mantarları ve bitkileri yok edici, sürgünleri önleyici ürünler ve bitkilerin büyümesini düzenleyici, dezenfekte edici ve benzeri ürünler (perakende satılacak şekillerde veya ambalajlarda veya müstahzar haline getirilmiş) (kükürtlü şerit; fitil ve mumlar ile sinek kağıtları gibi)" tanımlanmıştır.

Buna göre, söz konusu ürünler BKK eki (I) ve (II) sayılı listeler kapsamında olmadığından 3808.94.10.00.00 ve 3808.94.90.00.19 GTİP numaralarında sınıflandırıldığı belirtilen ticari ürünlerin ithal ve tesliminin genel oranda (% 18) KDV'ye tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.