Tarih : 21.03.2017
Yayın Dönemi : Haziran 2017

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BALIKESİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı: 46480499-130[2016/1621]-1621

21.03.2017

Konu: Gübre üretiminde kullanılan sülfürik asit teslimi ve nakliye hizmetinde KDV 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda; gübre üreticilerine satılan sülfirik asitin, üretimde hammadde olarak kullanılmak yerine başka amaçlarla da kullanılabileceği, bu durumda her alıcının ayrımının neye göre yapılacağı ve gübre üretiminden farklı amaçla kullanılacak ürünlerle, bu ürünün müşterilere nakliye bedeline uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranının ne olacağı hususunda görüş talep edilmektedir.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

            2/1 inci maddesinde, teslimin bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce, alıcı veya onun adına hareket edenlere devredilmesi olduğu, ayrıca bir malın alıcı veya onun adına hareket edenlerin gösterdiği yere veya kişilere tevdiinin de teslim hükmünde olduğu,

            20 nci maddesinde, verginin matrahının, teslim ve hizmet işlemlerinin karşılığını teşkil eden bedel olduğu, bedel deyiminin, malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılandan bu işlem karşılığı alınan veya borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen değerler toplamını ifade ettiği,

            24/a maddesinde, teslim alanın gösterdiği yere kadar satıcı tarafından yapılan taşıma, yükleme ve boşaltma giderlerinin matraha dahil olduğu,

            hüküm altına alınmıştır.

            KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

            29.12.2015 tarihli ve 2015/8353 sayılı BKK ile bazı mallara uygulanacak KDV oranları yeniden belirlenmiştir. Bu kapsamda, 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listeye 20 nci sıra eklenerek; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübreler ile gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin tesliminde KDV oranı 01.01.2016 tarihinden itibaren % 1 olarak tespit edilmiş, 10.2.2016 tarihinde ise 6663 sayılı Kanunla bu hüküm tam istisna haline getirilmiştir.

            04.10.2016 tarihli ve 29847 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 7 Seri No'lu Tebliğde konuya ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

            Buna göre, sülfirik asitin özel aparatlara sahip tankerlerle taşınarak satıcı (Şirketiniz) tarafından alıcıya tesliminde, yapılan taşıma işlerinin mutad olması ve ayrıştırılamaması halinde 3065 sayılı Kanunun 20 ve 24 üncü maddeleri gereğince teslime konu malın matrahına dahil edilmesi gerekmektedir. Ancak taşıma işlerinin ayrıştırılması halinde ya da dışarıdan bir hizmet alımı ile taşımanın yapılması durumunda matrahının ayrıştırılacağı ve taşımanın genel oranda KDV'ye tabi olacağı tabidir.

            Ayrıca, sülfirik asitin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilmiş gübrelerin içeriğinde bulunan hammadde olarak gübre üreticilerine teslimi ve gübre üreticilerince de bu amaçla kullanılması kaydıyla 01.01.2016-10.02.2016 tarihleri arasında % 1 oranında KDV'ye tabi tutulması, 10.2.2016 tarihinden itibaren ise söz konusu Tebliğde yapılan açıklamalar çerçevesinde KDV'den istisna olması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.