Tarih : 29.03.2017
Yayın Dönemi : Haziran 2017

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ADANA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü)

Sayı: 84412373-130[KDV 13/ı Md.]-30

29.03.2017

Konu: Mısır gluteninin KDV oranı

            İlgide kayıtlı özelge talep formu ile ekinde yer alan 29.04.2016 tarihli ve 1328 sayılı dilekçede, fabrikanızda mısırdan nişasta ve türevleri üretimi faaliyeti ile iştigal ettiğiniz belirtilerek, bu faaliyet sonucunda ortaya çıkan ve yem sektöründe mısır kepeği veya mısır gluteni yemi olarak adlandırılan ürünün tesliminde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

            KDV oranları 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listede yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

 

            29/12/2015 tarihli ve 2015/8353 sayılı BKK ile bazı mallara uygulanacak KDV oranları yeniden belirlenmiştir. Bu kapsamda, 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listeye 19 uncu sıra eklenerek; bu sırada belirtilen yemlerin tesliminde KDV oranı 01/01/2016 tarihinden itibaren % 1 olarak tespit edilmiştir.

 

            Söz konusu sırada; "Küspe (21/12/2015 tarihli ve 2015/8320 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli'nin 2303.10 pozisyonunda yer alan nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar ile 2303.30.00.00.00 pozisyonunda yer alan biracılık ve damıtık içki sanayinin posa ve artıkları hariç), tam yağlı soya (fullfat), kepek, razmol, balık unu, et unu, kemik unu, kan unu, tapiyoka (manyok), sorgum ve her türlü fenni karma yemler (kedi-köpek mamaları hariç), saman, yem şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, yonca, fiğ, korunga, hasıl ve slajlık mısır, üçgül, yemlik lahana, yem bezelyesi ve benzeri hayvan yemleri (yeşil ve kuru kaba yemler ve bunların pellet şeklinde veya mevsimsel ihtiyaçlara göre bir bağlayıcı kullanılarak veya kullanılmadan işlem görmüş olanları dahil)" hükmü yer almaktadır.

 

            Ayrıca, 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 13 üncü maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 13 üncü maddesinin 1 numaralı fıkrasına (ı) bendi eklenmek suretiyle, yukarıda sözü edilen yem teslimleri 10/02/2016 tarihinden geçerli olmak üzere tam istisna kapsamına alınmıştır.

 

            Diğer taraftan, Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)'nin 2303.10.11.00.11 ve 2303.10.19.00.11 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) numaralarında "Mısır gluteni" ismen sayılmıştır.

 

            Buna göre, fabrikanızda mısırdan nişasta ve türevleri üretimi sonucunda oluştuğunu ifade ettiğiniz özelge talep formunuza konu ürün, her ne kadar yem sektöründe mısır kepeği olarak adlandırılsa da TGTC'nin 2303.10 pozisyonu altında sınıflandırıldığı değerlendirildiğinden, 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listenin 19 uncu sırası ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin 1 numaralı fıkrasının (ı) bendi kapsamında olmayan nişastacılık artığı olan bahsi geçen ürünün, ithali ve/veya tesliminin genel oranda (% 18) KDV'ye tabi tutulması gerekmektedir.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.