Tarih : 11.04.2017
Yayın Dönemi : Haziran 2017

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü)

Sayı: 76464994-130[KDV.2016.216] - 39853

11.04.2017

Konu: Vidanjör çekim ücreti, abone ücreti, borçtan dolayı kesme açma ücreti, sayaç montaj ücreti, atıksu arıtma tesisine döküm ücreti, gecikme zammı ve cezalara uygulanacak KDV oranı 

İlgi:     14.12.2016 tarihli özelge talep formunuz.

           İlgide kayıtlı özelge talep formunda, vidanjör çekim ücreti, abone ücreti, borçtan dolayı kesme açma ücreti, sayaç montaj ücreti, atıksu arıtma tesisine döküm ücreti, gecikme zammı ve cezalara uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır. 

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 24/c maddesinde vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzer adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerlerin matraha dahil olduğu hükme bağlanmıştır.

            KDV oranları, aynı Kanunun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan teslim ve hizmetler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

 

            Anılan BKK eki (II) sayılı listenin A/18-a sırasında, Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)'nin 22 no.lu faslının 22.01 pozisyonunda yer alan mallar; B/27 inci sırasında ise belediyeler ve bunların iktisadi işletmeleri tarafından verilen atık su hizmetleri sayılmıştır.

 

            TGTC'nin 22 nci faslında "Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke" düzenlenmiş, bu fasla ait 22.01 tarife pozisyonunda "sular (tabii veya suni mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmamış veya lezzetlendirilmemiş); buz ve kar" yer almıştır.

 

            Buna göre, su ve atık suyun tahsiline bağlı olarak ortaya çıkan vade farkı, fiyat farkı, gecikme zammı, faiz ve prim gibi çeşitli gelirlerin anılan Kanunun 24/c maddesi uyarınca KDV matrahına dahil edilmesi gerektiğinden, düzenlenecek faturada esas işlemin tabi olduğu KDV oranının (% 8) bu gelirler için de uygulanması gerekmektedir.

 

            Diğer taraftan, açma kapama ücreti, atık su arıtma tesisine döküm ücreti, vidanjör çekim ücreti, abone ücreti, sayaç montaj ücreti gibi sözü edilen BKK eki (I) ve (II) sayılı listelerde ismen sayılmayan hizmetler karşılığında alınan bedellerin ise % 18 oranında KDV' ye tabi tutulması gerekmektedir.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.