Tarih : 19.04.2017
Yayın Dönemi : Haziran 2017

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı: 39044742-130[Özelge]-108517

19.04.2017

Konu: Zeytin hasat makinesi parçalarının tesliminde uygulanacak KDV oranı

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)'nin 84.33 tarife pozisyonunda sınıflandırılan zeytin hasat makinesinin 12/10/2014 tarihli ve 29143 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 17 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği ile 84.67 tarife pozisyonunda sınıflandırıldığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına gönderdiğimiz …. tarihli ve … sayılı yazımızda ise bu eşyaya uygulanması gereken KDV oranının % 8 olduğunun ifade edildiği belirtilmekte ve yine 84.67 tarife pozisyonunda sınıflandırılan söz konusu makinenin tamamlayıcı ve ayrılmaz parçaları olduğu belirtilen uzatma şaft kolu ve teleskopik kol olarak adlandırılan ürünlerin ithal ve tesliminde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir. 

Bununla birlikte, 9/2/2008 tarihinde yürürlüğe giren 2008/13234 sayılı BKK ile 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listeye B/28 inci sıra eklenmiştir. Bu düzenleme kapsamında, 18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına bölünmüş TGTC'nin 8433.20, 8433.30, 8433.40, 8433.51.00.00.00, 8433.52, 8433.53, 8433.59.11.00.00, 8433.59.19.00.00, 8433.59.30.00.11, 8433.59.30.00.12, 8433.59.30.00.13, 8433.59.80.00.11, 8433.59.80.00.12, 8433.59.80.00.13 ve 8433.59.80.00.19 pozisyonlarındaki eşyalar da söz konusu (II) sayılı listede yer almıştır.

Bunlara ilaveten, 30/3/2009 tarihinde yürürlüğe giren 2009/14812 sayılı BKK ile "8433.90 Aksam ve parçalar (84.33 pozisyonundaki makine ve cihazlara ait olanlar)" da aynı sıraya eklenmiştir.

Buna göre, ilgide kayıtlı özelge talep formunuzda bahsi geçen "zeytin hasat makinesi"nin 9/2/2008 tarihi itibariyle 84.33 tarife pozisyonundaki yukarıda sayılan eşyalar arasında yer alması, bu makinenin tamamlayıcı ve ayrılmaz parçaları olduğu belirtilen "uzatma şaft kolu ve teleskopik kol" olarak adlandırılan ürünlerin ise 30/3/2009 tarihi itibariyle 8433.90 tarife alt pozisyonundaki aksam ve parçalar arasında yer alması kaydıyla, söz konusu ürünlerin ithal ve tesliminde % 8 oranında KDV'ye tabi tutulması gerekmektedir. 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.