Tarih : 17.03.2017
Yayın Dönemi : Mayıs 2017

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

Sayı: B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[94-15/57]-84136

17.03.2017

Konu: Malezya mukimi emeklilik fonunun Türkiye'den elde ettiği faiz gelirleri üzerinden tevkifat yapılap yapılmayacağı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Malezya Hükümeti'nin bir kurumu olduğunuzu belirterek, Türkiye'de elde ettiğiniz faiz gelirleri nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması'nın 11'inci maddesinin 4'üncü fıkrası kapsamında vergi istisnasından yararlanıp yararlanmayacağınız hususunda görüş talep edilmektedir.

            27.09.1994 tarihinde imzalanarak 01.01.1997 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayan Türkiye-Malezya Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması'nın "Faiz" gelirlerine ilişkin 11 inci maddesinde;

             " 1. Bir Akit Devlette doğan ve diğer Akit Devletin bir mukimine ödenen faiz, bu diğer Devlette vergilendirilebilir.

            2. Bununla beraber, bu faiz elde edildiği Akit Devlette ve o Devletin mevzuatına göre de vergilendirilebilir; ancak, faiz elde eden kişi faizin gerçek lehdarı ise, bu şekilde alınacak vergi faizin gayrisafi tutarının yüzde 15'ini aşmayacaktır.

            3. 2 nci fıkra hükümlerine bakılmaksızın, faizin gerçek lehdarı olan bir Türkiye mukimine ödenen faiz, ödenen faizle ilgili borçlar veya diğer borçlar, 1967 Malezya Gelir Vergisi Kanunu'nun 2 (1) bölümünde belirlenen onaylanmış bir borçsa Malezya vergisinden muaf olacaktır.

            4. 2 nci ve 3 üncü fıkra hükümlerine bakılmaksızın:

            a) Malezya'da doğan ve Türkiye hükümetine veya mahalli idarelere veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası veya Türkiye İthalat-İhracat Bankasına ödenen faizler, Malezya vergisinden istisna edilecektir;

            b) Türkiye'de doğan ve:

            i) Malezya Hükümetine;

            ii) Eyaletler Hükümetlerine;

iii) Mahalli İdarelere; ve

            iv) Negara Malezya Bankasına

            ödenen faizler Türk vergisinden istisna edilecektir.

            5. Bu maddede kullanılan "faiz" terimi, ipotek garantisine bağlı olsun olmasın veya borçlunun kazancını paylaşma hakkını tanısın tanımasın, her nevi alacaktan elde edilen gelirleri ve özellikle devlet tahvillerinden, tahvillerden veya bonolardan doğan gelirleri kapsar.

            ........................................................................................"

hükümlerine yer verilmiştir.

            Özelge talep formu ekinde yer alan belgelerin tetkikinden kurumunuzun tamamıyla Malezya Federal Hükümetine ait bir tüzel kişilik olarak kurulu bir emeklilik fonu olduğu anlaşıldığından, Türkiye kaynaklı faiz gelirlerinizin Anlaşmanın 11 inci maddesinin 4 üncü fıkrasının (b) bendi hükümleri kapsamında Türkiye'de vergiden istisna edilmesi gerekmektedir.

            Anlaşma hükümlerinden yararlanabilmek için söz konusu Malezya Federal Hükümeti'ne ait olan emeklilik fonunun Malezya'da tam mükellef olduğunun ve tüm dünya kazançları üzerinden bu ülkede vergilendirildiğinin Malezya yetkili makamlarından alınacak bir belge ile kanıtlanması ve bu belgenin aslı ile noterce veya Malezya'daki Türk Konsolosluklarınca tasdik edilen Türkçe tercümesinin bir örneğinin vergi sorumlularına veya ilgili vergi dairesine ibraz edilmesi gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini  rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.