Tarih : 10.03.2017
Yayın Dönemi : Mayıs 2017

T.C.

KIRIKKALE VALİLİĞİ

Defterdarlık GELİR MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı: 49366803-15-2

10.03.2017

Konu: LİSANSLI DEPOCULUK

            İlgide kayıtlı dilekçeniz ekinde yer alan  özelge talep formunuzda, 18.04.2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi ile 30.09.2014 tarihli ve 2014/6849 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren "Tarımsal Ürünlerin 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Kira Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Karara" istinaden firmanıza Bakanlık tarafından kira destekleme ödemesi yapıldığı belirtilerek alınan kira destek ödemeleri için 213 sayılı Vergi Usul Kanunu yönünden fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği, fatura düzenlenecekse muhatabın kim olacağı,  KDV Kanunu yönünden düzenlenen faturada KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı, Kurumlar Vergisi Kanunu yönünden alınan desteklerin kurum kazancına ilave edilip edilmeyeceği, edilecekse desteklere ilişkin istisna uygulanıp uygulanmayacağı hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.


            Gelir Vergisi Kanununun 38 inci maddesinin birinci fıkrasında;


            "Bilanço esasına göre ticari kazanç, teşebbüsteki özsermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerler arasındaki müspet farktır. Bu dönem zarfında sahip ve sahiplerce:


            1. İşletmeye ilave olunan değerler bu farktan indirilir;

            2. İşletmeden çekilen değerler ise farka ilave olunur.


            Ticari kazancın bu suretle tespit edilmesi sırasında, Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümleri ile bu Kanunun 40 ve 41 inci maddeleri hükümlerine uyulur."


            hükmü yer almaktadır.


            Bu hüküm ve açıklamalara göre, "Tarımsal Ürünlerin 5300 sayılı Tarım ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Kira Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Karara" istinaden şirketinize Bakanlık tarafından yapılacak kira destekleme ödemelerinin kurum kazancınıza dahil edilmesi gerekmekte olup bu kapsamda elde edilen kazançlara ilişkin herhangi bir istisna düzenlemesi bulunmamaktadır.

             KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:


            3065 sayılı KDV Kanununun; 1/1 inci maddesinde; ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu, 9/1 inci maddesinde; mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği, 20 nci maddesinde ise; teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu, bedel deyiminin; malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade ettiği, hüküm altına alınmıştır. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1) bölümünde kısmi tevkifat uygulayacak alıcılar, (I/C-2.1.3.2) bölümünde kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler, (I/C-2.1.3.3) bölümünde kısmi tevkifat uygulanacak teslimler, (I/C-2.1.3.4.1.) bölümünde de tevkifat alt sınırının miktarı belirtilmiştir. Söz konusu Tebliğin "Yukarıda Belirlenenler Dışındaki Hizmetler" başlıklı (I/C- 2.1.3.2.13) bölümünde; "KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlara ifa edilen ve yukarıda belirtilmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu idare, kurum ve kuruluşlar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır." ifadesine yer verilmiştir.


            Buna göre, Firmanız tarafından verilen depolama hizmeti 3065 sayılı KDV Kanununun 1/1 maddesine göre KDV'ye tabi bulunmaktadır. Bu depolama hizmetine ilişkin bedelin bir kısmının Bakanlık tarafından kira destekleme ödemesi şeklinde yapılması halinde alınan tutar üzerinden genel oranda (%18) KDV hesaplanması gerekmektedir. Öte yandan, kira desteklemelerine ilişkin olarak firmanızın düzenlediği faturadaki işlem bedelinin KDV dahil tutarının Tebliğin (I/C-2.1.3.4.1.) bölümünde belirlenen alt sınırı aşması durumunda, ilgili Bakanlık tarafından KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.13) bölümü uyarınca (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir.

            VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN:


            213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229 uncu maddesinde, fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen vesika olarak tanımlanmıştır. Kanunun 231 inci maddesinin 5 numaralı bendinde, faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenleneceği, bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı; 232 nci maddesinde, birinci ve ikinci sınıf tüccarlarla, kazancı basit usulde tespit edilenler ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin sattıkları emtia veya yaptıkları iş için fatura vermek, satın aldıkları emtia ve hizmetler için de fatura istemek ve almak zorunda oldukları hükmü yer almaktadır.


            Bu itibarla, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yapılacak kira destekleme ödemeleri için şirketiniz tarafından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı adına fatura düzenlenmesi gerekmektedir.        

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.