Tarih : 12.05.2017
Yayın Dönemi : Mayıs 2017

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

Sayı: 62030549-125[6-2015/314]-69772

10.03.2017

Konu: RTÜK tarafından kesilen cezanın şirkete yansıtılması nedeniyle TV kanallarına ödenen tutarın kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınamayacağı.

İlgi:

a) ... tarih ... sayılı özelge talep formu

b) ... tarih ... sayılı yazımız

c) ... tarih ... sayılı özelge talep formu

 
İlgi (c)'de kayıtlı özelge talep formunda, Şirketiniz tarafından üretilerek satılan televizyon programları nedeniyle, televizyon kanallarına RTÜK tarafından kesilen cezaların televizyon kanalları tarafından Şirketinize yansıtıldığı ve şirketiniz tarafından sözleşme uyarınca televizyon kanallarına bu kapsamda ödenen tutarların kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınamayacağı hususunda bilgi talep edildiği anlaşılmakta olup, konu hakkında Başkanlığımız görüşleri aşağıda açıklanmıştır.
 
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde kurumlar vergisinin bir hesap dönemi içinde elde edilen safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiş olup, safi kurum kazancının tespitinde Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesi ile Gelir Vergisi Kanununu 40 ıncı maddesindeki giderler indirim konusu yapılabilmektedir.
 
Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde işle ilgili olmak şartıyla, mukavelenameye veya ilama veya Kanun emrine istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatların safı kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabileceği hüküm altına alınmıştır.
 
Ayrıca Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde basın yoluyla işlenen fiillerden veya radyo ve televizyon yayınlarından doğacak maddi ve manevi zararlardan dolayı ödenen tazminat giderlerinin, ayrıca (g) bendinde ise, sözleşmelerde ceza şartı olarak konulan tazminatlar hariç olmak üzere kurumun kendisinin, ortaklarının, yöneticilerinin ve çalışanlarının suçlarından doğan maddî ve manevî zarar tazminat giderlerinin kurum kazancından indirilemeyeceği belirtilmiştir.
 
Yukarıda yer alan hükümler çerçevesinde, televizyon kanalları ile yapılan sözleşmeler uyarınca cezai şart olarak ödenen tutarların kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır. Ancak basın yoluyla işlenen fiillerden veya radyo ve televizyon yayınlarından doğacak maddi ve manevi zararlardan dolayı televizyon kanallarına ödediğiniz tutarların, sözleşmede cezai şart olarak öngörülse dahi, Şirketiniz tarafından kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır.
 
 Bilgi edinilmesini rica ederim.
 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.