Tarih : 14.04.2017
Yayın Dönemi : Mayıs 2017

T.C.
GÜMÜŞHANE VALİLİĞİ
Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı: 22202903-010.01-5

14.04.2017

Konu: TÜBİTAK Destekli Projeler bitiminde PTİ'lerden Gelir Vergisi Kesintisi Yapılıp Yapılmayacağı

İlgi: 13.12.2016 tarihli E.6806 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve ekinin incelenmesinden, TÜBİTAK tarafından desteklenen … projesi kapsamında … numaralı … konulu projede yer alan ve Üniversitenizde kamu personeli statüsünde çalışan öğretim elemanlarının 15.03.2013- 15.03.2016 tarihleri arasında yapmış oldukları çalışmalar için proje teşvik ikramiyesi ödemesi yapılacağı belirtilerek, 6676 sayılı Kanun ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda yapılan değişiklikler kapsamında söz konusu ödemeler üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı ile yapılması halinde ne oranda kesinti yapılacağı konusunda bilgi talep edildiği anlaşılmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesinde,

"Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez." hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanunun 94 üncü maddesinde ise tevkifat yapmak zorunda olan mükellefler sayılmış, aynı maddenin birinci fıkrasının 1 numaralı bendinde de "Hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61 inci maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç), 103 ve 104 üncü maddelere göre…" vergi tevkifatı yapılacağı belirtilmiştir.

Öte yandan, ücret ödemelerinin ne şekilde vergilendirileceği 128 ve 160 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğlerinde açıklanmış olup; 160 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde; "Bir hizmet erbabının birden fazla işverenden ücret alması halinde her bir işverenin ödediği ücretler ayrı ayrı vergilendirilmektedir. Dolayısıyla vergi tarifesi her bir işverenin ödediği ücrete, diğer işveren veya işverenlerin ödediği ücretle ilgilendirilmeksizin ayrı ayrı uygulanmaktadır." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, Gelir Vergisi Kanununun 86 ncı maddesine göre, birden fazla işverenden ücret almakla beraber, birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerinin toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşan mükelleflerin, tüm ücret gelirlerini yıllık beyanname ile beyan etmeleri gerekmektedir.

Ayrıca, 16/2/2016 tarihli ve 6676 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 14 üncü maddesi ile değişen 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci maddesinde
"…

Bölgede çalışan; AR-GE, tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31/12/2023 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır. Gelir vergisi stopajı ve sigorta primi işveren hissesine ilişkin teşviklerden yararlanacak olan destek personeli sayısı, AR-GE ve tasarım personeli sayısının yüzde onunu aşamaz. Hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık ücretli izin süreleri ile 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda belirtilen tatil günlerine isabet eden ücretler de bu istisna kapsamındadır. Haftalık kırk beş saatin üzerindeki ve ek çalışma sürelerine ilişkin ücretler bu istisnadan faydalanamaz. Yönetici şirket, ücreti gelir vergisi istisnasından yararlanan kişilerin Bölgede fiilen çalışıp çalışmadığını denetler…." hükmüne yer verilmiştir.

 

 

12.03.2008 tarih ve 26814 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun; tanımlar başlıklı 2 nci maddesinde

 

"Madde 2 – (1) Bu Kanunun uygulamasında;

 

 

ı) Kamu personeli: 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerinde, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı kuruluşlarda, üyelerinin tamamı köylerden oluşan birlikler dışındaki mahalli idare birliklerinde, döner sermayeli kuruluşlarda, kanunla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile 5018 sayılı Kanun kapsamı dışındaki özel bütçeli kamu idarelerinde çalışan memurlar ile diğer kamu görevlilerini ve diğer personeli (Bu kamu görevlilerinin ilgili mevzuat kapsamında sahip oldukları özlük haklarına sahip olmayanlardan geçici olarak ve proje süresiyle sınırlı olarak istihdam edilenler bu Kanun uygulamasında kamu personeli sayılmaz.)" hükmü yer almaktadır.

 

Aynı Kanunun  indirim, istisna, destek ve teşvik unsurları başlıklı 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında ise gelir vergisi stopajı teşviki düzenlenirken kamu personeli teşvik kapsamının dışında tutulmuştur.

 

Diğer taraftan, konu ile ilgili olarak 30.9.2016 tarihli ve 29843 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4 Seri No.lu 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliğinde gerekli açıklamalar yapılmıştır.

 

Bu hüküm ve açıklamalara göre, TÜBİTAK tarafından desteklenen projede görevli öğretim elemanlarının kamu personeli olması nedeniyle 5746 sayılı Kanun kapsamında gelir vergisi stopajı teşvikinden, Üniversitenizin Teknoloji Geliştirme Bölgesinde olmaması nedeniyle de 4691 sayılı Kanun kapsamında ücret istisnasından yararlanması mümkün bulunmamakta olup bu ödemelerin Gelir Vergisi Kanununun 61, 63, 94, 103 ve 104 üncü maddeleri uyarınca ücret olarak vergilendirilmesi gerekir.

 

Diğer taraftan, Üniversiteniz kadrosunda bulunan öğretim görevlilerinin, adı geçen Üniversite adına TÜBİTAK tarafından desteklenen … projesi kapsamında "…" konulu projede çalışmak üzere görevlendirilmesi ve ödemelerin doğrudan Üniversiteye yapılması ve Üniversite tarafından da öğretim görevlilerine dağıtılması halinde elde edilen ücretin tek işverenden alınan ücret olarak değerlendirilmesi gerekir. Ancak, öğretim görevlilerinin Üniversite kadrosunda bulunmakla beraber söz konusu projede Üniversite adına yer almamaları ve bu proje nedeniyle doğrudan kendilerine ödeme yapılması durumunda ise ayrı işverenlerden elde edilen ücret olarak değerlendirilerek ayrı ayrı vergilendirilmesi gerekmekte olup, ikinci işverenden alınan ücretlerin toplamının Gelir Vergisi Kanununun 86 ncı maddesi kapsamında beyan sınırını aşması halinde ise birinci işverenden alınan ücretler de dahil tamamının beyan edilmesi gerekmektedir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.