Tarih : 17.02.2017
Yayın Dönemi : Nisan 2017

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

SAMSUN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı: 13649056-130[28-2016/ÖZE-07]-24

17.02.2017

Konu: Gübre ve gübre üretiminde kullanılan hammaddelerin tesliminde KDV oranı

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden; Samsun Gümrük Müdürlüğünce tescilli 03.01.2016 tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamesi (SDGB) muhteviyatı 2503.00.10.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numarasında yer alan ve gübre üretiminde kullanılacağı belirtilen "Rafine Edilmemiş Kükürt" cinsi eşyanın ithali sırasında (Gümrük İdaresi tarafından BİLGE sisteminde gerekli düzenlemenin yapılmamış olması nedeniyle) genel oranda (% 18) katma değer vergisi (KDV)'nin alındı belgesi ile ödendiği, ancak söz konusu eşyanın ithalinde % 1 oranında KDV hesaplanması gerektiği ve bu nedenle fazla olarak ödendiği belirtilen kısmın iadesinin talep edildiği belirtilerek, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübre ile gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin tesliminin ne şekilde uygulanacağına ilişkin Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

 

KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

 

Diğer taraftan, 29.12.2015 tarihli ve 2015/8353 sayılı BKK ile bazı mallara uygulanacak KDV oranları yeniden belirlenmiştir. Bu kapsamda, 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listeye 20 nci sıra eklenerek Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübreler ile gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin tesliminde KDV oranı 1.1.2016 tarihinden itibaren % 1 olarak belirlenmiştir.

 

Ayrıca, 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 13 üncü maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin 1 numaralı fıkrasına (ı) bendi eklenmek suretiyle, bu ürünlerin teslimi 10.2.2016 tarihinden geçerli olmak üzere istisna kapsamına alınmıştır. Konu ile ilgili gerekli açıklamalara 04.10.2016 tarihli ve 29847 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile KDV Genel Uygulama Tebliğine eklenen (II-B.11) bölümünde yer verilmiştir.

 

Buna göre, yalnızca gübre üreticilerine yapılan gübre içeriğinde bulunan hammadde teslimleri KDV'den istisna olup, bu hammaddeleri gübre üreticilerine teslim eden mükelleflerin gerek yurtiçinden aldıkları gerekse ithal ettikleri gübre içeriğinde bulunan hammaddeler için istisna uygulanması mümkün değildir.

 

Bu kapsamda, 2503.00.10.00.00 GTİP numarasında sınıflandırıldığı ifade edilen "Rafine Edilmemiş Kükürt" cinsi eşyanın, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübrelerin içeriğinde bulunan hammadde olarak 1.1.2016-10.2.2016 tarihleri arasında (3.1.2016 tarihinde) gübre üreticileri tarafından ithalinin % 1 oranında KDV'ye tabi olması gerekmektedir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.