Tarih : 24.02.2017
Yayın Dönemi : Nisan 2017

T.C.

ELAZIĞ VALİLİĞİ

(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü)

Sayı: 48816587-130[1.2016.1]-4

24.02.2017

Konu: Arpa ezmesi ve arpa kırmasının KDV oranı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, arpa ezmesi ve arpa kırmasının toptan ve perakende tesliminde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

            29.12.2015 tarihli ve 2015/8353 sayılı BKK ile bazı mallara uygulanacak KDV oranları yeniden belirlenmiştir. Bu kapsamda, 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listeye eklenen 19 uncu sıra ile yem teslimlerinde KDV oranı 01.01.2016 tarihinden itibaren % 1 olarak tespit edilmiştir.

            Söz konusu sırada, "Küspe (21/12/2015 tarihli ve 2015/8320 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli'nin 2303.10 pozisyonunda yer alan nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar ile 2303.30.00.00.00 pozisyonunda yer alan biracılık ve damıtık içki sanayinin posa ve artıkları hariç), tam yağlı soya (fullfat), kepek, razmol, balık unu, et unu, kemik unu, kan unu, tapiyoka (manyok), sorgum ve her türlü fenni karma yemler (kedi-köpek mamaları hariç), saman, yem şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, yonca, fiğ, korunga, hasıl ve slajlık mısır, üçgül, yemlik lahana, yem bezelyesi ve benzeri hayvan yemleri (yeşil ve kuru kaba yemler ve bunların pellet şeklinde veya mevsimsel ihtiyaçlara göre bir bağlayıcı kullanılarak veya kullanılmadan işlem görmüş olanları dahil)" ifadesine yer verilmiştir.

            Ayrıca, 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 13 üncü maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin 1 numaralı fıkrasına (ı) bendi eklenmek suretiyle, sözü edilen BKK eki (I) sayılı listenin 19 uncu sırasında yer alan ürünlerin teslimi 10.02.2016 tarihinden geçerli olmak üzere istisna kapsamına alınmıştır.

            Söz konusu BKK eki (I) sayılı listenin 3 üncü sırasında "arpa", (II) sayılı listenin A/9 uncu sırasında Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)'nin "11 no.lu faslında yer alan mallar", A/15 inci sırasında "19 no.lu faslında yer alan mallar" ibaresine yer verilmiş, TGTC'nin 10 uncu faslında "Hububat", 11 inci faslında, "Değirmencilik ürünleri; malt; nişasta; inülin; buğday gluteni", 19 uncu faslında "Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları, pastacılık ürünleri" sınıflandırılmıştır.

            Arpa, TGTC'nin "10.03" tarife pozisyonunda ismen tanımlanmış; arpa kırması ve ezmesi ise işlenme derecesine bağlı olarak TGTC'nin 11 inci veya 19 uncu fasılları kapsamında sayılmıştır.

            Buna göre, arpa kırması ve ezmesinin, işlenme derecesine bağlı olarak (II) sayılı listenin A/9 veya 15 inci sıraları kapsamında değerlendirilerek toptan ve perakende tesliminde % 8 oranında KDV'ye tabi tutulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.