Tarih : 06.03.2017
Yayın Dönemi : Nisan 2017

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup   Müdürlüğü)

Sayı: 84974990-130-69853

06.03.2017

Konu: Pekmez imalatında kullanılan üzüm, dut, incir, harnup vb. ürünlerin hayvan yemi ve gübre olarak satışında KDV oranı
 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, pekmez imalatı için kullanmış olduğunuz üzüm, dut, incir ve harnup posalarının hayvan yemi ve gübre olarak kullanılmak üzere tesliminde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

 

            KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 8, bu listeler dışındaki vergiye tabi işlemler için ise % 18 olarak tespit edilmiştir.

 

            29.12.2015 tarihli ve 2015/8353 sayılı BKK ile bazı mallara uygulanacak KDV oranları yeniden belirlenmiştir. Bu kapsamda, 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listeye 19 uncu ve 20 nci sıralar eklenerek; yem, gübre ve gübre hammaddesi tesliminde KDV oranı 01.01.2016 tarihinden itibaren % 1 olarak tespit edilmiştir.

 

            Bu kapsamda sözü edilen 19 uncu sırada, "Küspe (21/12/2015 tarihli ve 2015/8320 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli'nin 2303.10 pozisyonunda yer alan nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar ile 2303.30.00.00.00 pozisyonunda yer alan biracılık ve damıtık içki sanayinin posa ve artıkları hariç), tam yağlı soya (fullfat), kepek, razmol, balık unu, et unu, kemik unu, kan unu, tapiyoka (manyok), sorgum ve her türlü fenni karma yemler (kedi-köpek mamaları hariç), saman, yem şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, yonca, fiğ, korunga, hasıl ve slajlık mısır, üçgül, yemlik lahana, yem bezelyesi ve benzeri hayvan yemleri (yeşil ve kuru kaba yemler ve bunların pellet şeklinde veya mevsimsel ihtiyaçlara göre bir bağlayıcı kullanılarak veya kullanılmadan işlem görmüş olanları dahil)" hükmüne,

 

            20 nci sırada ise; "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübreler ile gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin teslimi"

 

            hükmüne yer verilmiştir.

 

            Ayrıca, 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 13 üncü maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin 1 numaralı fıkrasına (ı) bendi eklenmek suretiyle, yukarıda sözü edilen ürünlerin teslimi 10.02.2016 tarihinden geçerli olmak üzere istisna kapsamına alınmıştır.

 

            Buna göre, pekmez imalatından sonra ortaya çıkan üzüm, dut, incir ve harnup posalarının hayvan yemi kapsamındaki teslimi ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübre olarak veya gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammadde olarak tesliminin, 01.01.2016-10.02.2016 tarihleri arasında % 1 oranında KDV'ye tabi tutulması, 10.02.2016 tarihinden sonra ise KDV'den istisna olması gerekmektedir.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.