Tarih : 24.06.2016
Yayın Dönemi : Ocak 2017

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı: 90792880-155.01.01.01[2014/3480]-148506

24/06/2016

Konu: Bedel içermeyen sözleşme

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yaptırılmakta olan ve … A.Ş.- … Ltd. Şti. Adi Ortaklığının taahhüdünde bulunan "… …" işinin belli kısımlarının, oluşacak giderlere yüzde beş kar payı ilave edilerek şirketinize yaptırılmasına yönelik taşeronluk sözleşmesi ile düzenlenen faturaların damga vergisine tabi tutulup tutulmayacağı hususlarında görüş istenildiği anlaşılmaktadır.

 

Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kâğıtların damga vergisine tabi olacağı; 3 üncü maddesinde, damga vergisi mükellefinin kâğıtları imzalayanlar olduğu; 4 üncü maddesinde bir kâğıdın tabi olacağı verginin tayini için o kâğıdın mahiyetine bakılacağı ve buna göre tabloda yazılı vergisinin bulunacağı, kağıtların mahiyetlerinin tayininde, şekli kanunlarda belirtilmiş olanlarda kanunlardaki adlarına, belirtilmemiş olanlarda üzerlerindeki yazının tazammun ettiği hüküm ve manaya bakılacağı; mahiyeti tayin edilmek istenen kağıt üzeride başka bir kağıda atıf yapılmışsa, atıf yapılan kağıdın hükümlerine nazaran iktisap ettiği mahiyete göre vergi alınacağı; 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı; 10 uncu maddesinde, belli para terimi, kağıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların hasıl edeceği parayı ifade edeceği hükme bağlanmıştır.

 

Anılan Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “I-Akitlerle ilgili kâğıtlar ” başlıklı bölümün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin nispi damga vergisine tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ekinde yer alan şirketiniz ile … A.Ş.- … Ltd. Şti. Adi Ortaklığı arasında 02/01/2014 tarihinde imzalanan "… …" başlıklı sözleşmenin 2 nci maddesinde, "… …"nın Kaba ve İnce İnşaat ile Mekanik Tesisatı ve Elektrik Tesisatı İşlerinin bir bölümünün taşeron olarak "Maliyet+Genel Gider+Kar" sistemi ile yapılması işi olduğu; 3 üncü maddesinde, işin süresinin müteahhidin TOKİ ile yapmış olduğu sözleşmedeki süre olduğu, TOKİ müteahhide herhangi bir nedenle ek süre verdiği takdirde, aynı süre uzatımının müteahhit tarafından taşerona da verileceği; 5 inci maddesinde, müteahhidin taahhüdündeki işlerden uygun gördüğü kaba ve ince inşaat işleri ile mekanik tesisat ve elektrik tesisatı işlerinden ihtiyacı olan bölümlerinin taşerona yazılı olarak bildirileceği, müteahhidin yapımını talep ettiği işlerin bizzat taşeron tarafından yaptırılacağı, "Sözleşmenin Ekleri ve Tarafların Hak ve Yükümlülükleri" başlıklı 6 ncı maddesinde ise, taşeronun müteahhidin TOKİ ile yaptığı sözleşme ve eklerini, proje ve her türlü şartnamelerini incelediği ve bilgi sahibi olduğu, müteahhidin TOKİ'ye karşı olan yükümlülüklerini aynen yüklenmeyi taahhüt ettiği anlaşılmıştır.

 

Bu durumda, şirketiniz ile … A.Ş.- … Ltd. Şti. Adi Ortaklığı arasında imzalanan 02/01/2014 tarihli sözleşmede, … A.Ş.- … Ltd. Şti. Adi Ortaklığının yükleniminde bulunan "… …" işi ile ilgili TOKİ'ye olan yükümlülüklerini şirketinizin aynen yüklendiği dikkate alındığında, söz konusu taşeron sözleşmesinin … A.Ş.- … Ltd. Şti. Adi Ortaklığı ile TOKİ arasında imzalanan sözleşme bedeli üzerinden 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrası gereğince nispi damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

 

Diğer taraftan, faturalar 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tabloda sayılan kağıtlar arasında yer almadığından, söz konusu sözleşme hükümlerine istinaden düzenlenecek faturalar damga vergisine tabi değildir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.