Tarih : 21.07.2016
Yayın Dönemi : Ocak 2017

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MUĞLA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı: 96620903-155[14-2015/3]-121149

21/07/2016

Konu: Özelleştirme nedeniyle imzalanan protokolde DV.
 
İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, … Kurumu Genel Müdürlüğünden almış olduğunuz ihale ile … işini üstlendiğiniz ve damga vergisini ödediğiniz, fakat … Kurumunun Özelleştirme Kurumu tarafından özelleştirilerek … tarihinde … A.Ş. ne devredildiği, yeni firma ile …/… nolu ihale için devam kararı alındığı ve aranızda isim değişikliği nedeniyle protokol imzalandığı belirtilerek, tekrar damga vergisi ödeyip ödemeyeceğiniz konusunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

 

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 2 nci maddesinde, vergiye tabi kağıtlar mahiyetinde bulunan veya onların yerini alan mektup ve şerhlerle, bu kağıtların hükümlerinin yenilenmesine, uzatılmasına, değiştirilmesine devrine veya bozulmasına ilişkin mektup ve şerhlerinde damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği; 10 uncu maddesinde, belli para teriminin, kağıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların hasıl edeceği parayı ifade edeceği, 14 üncü maddesinde, belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin değiştirilmesi halinde artan miktarın aynı nispette vergiye tabi olduğu ve bunların devri halinde aslından alınan verginin dörtte birinin alınacağı hükme bağlanmıştır.

 

Diğer taraftan, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 27 nci maddesinin (a) fıkrasında, "Bu Kanun hükümleri gereğince yapılacak özelleştirme uygulamalarına ilişkin işlemler (danışmanlık hizmet alımları ile nihai devir işlemlerine ilişkin sözleşmeler dâhil) Katma Değer Vergisi hariç her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır." hükmü yer almaktadır.

 

Buna göre, … A.Ş. ve … Ltd. Şti. arasında imzalanan "Hizmet Alım Sözleşmesinin Devri ve Taraf Değişikliği Konusunda Protokol" başlıklı kağıdın, "… Sözleşme"de başka bir değişikliğe gidilmeksizin özelleştirme sonucu ihale makamının değişmesi nedeniyle imzalandığının Özelleştirme İdaresi Başkanlığından alınacak bir yazı ile tevsik edilmesi kaydıyla 4046 sayılı Kanunun 27 nci maddesi kapsamında damga vergisinden istisna tutulması mümkün bulunmaktadır.

 

Ancak, "Hizmet Alım Sözleşmesinin Devri ve Taraf Değişikliği Konusunda Protokol" başlıklı kağıdın, özelleştirme nedeniyle düzenlendiğinin tevsik edilmemesi durumunda "… Sözleşme"den alınan verginin dörtte biri tutarında damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.