Tarih : 08.08.2016
Yayın Dönemi : Ocak 2017

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı: 90792880-140.08[2014/309]-192635

08.08.2016

Konu: Elektrik Üretimi Lisans Harcı

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, elektrik üretim lisans harcının hesabında, elektrik üretim faaliyetinden elde edilen ancak gelir niteliği bulunmadığı ifade edilen iletim sistem kullanım bedeli, dağıtım hizmet bedeli, kayıp bedeli, trafo kaybı, enerji fonu, TRT payı, belediye vergisi ile TEİAŞ tarafından düzenlenen fatura bedelinin gayrisafi iş hasılatından tenzil edilip edilmeyeceği hususunda görüş talep edildiği anlaşılmıştır.
 
18/04/2013 tarih ve 28622 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6456 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ile 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin sonuna 1/1/2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere eklenen "XV-Elektrik üretimi lisans harçları" bölümünde;
 
"XV- Elektrik üretimi lisans harçları:
 
Hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretim lisansı (Her yıl için):
 
Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında, özelleştirme bedeli, lisans ihale bedeli ve su kullanım bedeli ödemeksizin hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretim faaliyetinde bulunanların (Kamu Kuruluşları hariç) bu faaliyetlerden elde ettikleri bir önceki yıl gayrisafi iş hasılatı üzerinden Binde 15
 
Üreticilerin kendi ihtiyaçları için kullandıkları elektriğin bedeli gayrisafi iş hasılatına dâhil edilmez." hükmü bulunmaktadır.
 
Bu düzenleme ile bağlantılı olarak, 6456 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ile, 1/1/2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 492 sayılı Harçlar Kanununun 113 üncü maddesinin sonuna; "Elektrik üretimi lisans harçları her yıl kurumlar vergisi beyannamesi verme süresi içerisinde verilen bildirim üzerine, elektrik üretim faaliyetlerinden elde edilen gayrisafi iş hasılatı esas alınarak tahakkuk ettirilir, tahakkuk ettirilen harçlar ayrıca mükellefe tebliğ edilmez ve mayıs ayı içerisinde ödenir. Genel bütçe geliri olarak kaydedilen elektrik üretimi lisans harçlarından hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretim lisans harçlarının %90'ı, haziran ayının sonuna kadar, hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretimi yapan tesisin bulunduğu yerin il özel idaresine, il özel idaresi bulunmayan yerlerde büyükşehir belediyesine aktarılır.
 
Hesaplanarak aktarılan bu tutarlar, 2/7/2008 tarihli ve 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanuna göre belediyelere ve il özel idarelerine ayrılacak payların hesabında matraha dâhil edilmez." hükmü eklenmiştir.
 
Buna göre, Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında, özelleştirme bedeli, lisans ihale bedeli ve su kullanım bedeli ödemeksizin hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretim faaliyetinde bulunanların (Kamu Kuruluşları hariç) bu faaliyetlerden elde ettikleri bir önceki yıl gayrisafi iş hasılatı üzerinden her yıl elektrik üretim lisans harcı alınması gerekmekte olup, elektrik üretim lisans harcının, elektrik üretim faaliyetiniz nedeniyle elde edilen ve gelir tablosuna yansıyan bir önceki yıl gayrisafi iş hasılatınızın tamamı üzerinden hesaplanması gerekmektedir.
 
Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
 
 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.